ePUAPSEKAPSilesia

Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
4 października 2023
Stypendia uznaniowe dla dzieci i młodzieży – Mysłowice

Do dnia 10 października 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta można składać wnioski o stypendia uznaniowe przyznawane w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”. Stypendia są przyznawane w trzech dziedzinach: naukowej, sportowej i artystycznej.

Stypendium można przyznać uczniom uczęszczającym do mysłowickich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury i sportu.

Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się, zgodnie z zapisem art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, uczniowie mysłowickich szkół bez względu na miejsce zamieszkania (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.):

1) uczniowie – laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

2) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,

3) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy - od września do czerwca.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

  • Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych;

  • Radni Rady Miasta Mysłowice;

  • Organizacje pozarządowe;

  • Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek;

2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez dyrektora szkoły;

3. Opinia dyrektora szkoły;

4. W przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki;

5. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność

z oryginałem (przez dyrektora szkoły, trenera).

Wniosek z załącznikiem zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października 2023 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańca i Wydziale Edukacji, a także w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.myslowice.pl

Kontakt:

Wydział Edukacji um@myslowice.pl

ul. Powstańców 1 www.myslowice.pl

41-400 Mysłowice
tel. 32 31 71 221
 

Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa