ePUAPSEKAPSilesia

Wsparcie dla przedsiębiorców

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Naszego Urzędu, dotyczącymi stosowania przepisów o pomocy publicznej, udzielanej przedsiębiorcom, wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych beneficjentów tej pomocy, niniejszym przedstawiamy kilka ważnych informacji, z którymi warto się zapoznać przed zainicjowaniem właściwej procedury.

Z dniem 1 maja 2004 r. staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Od tego momentu, warunki dopuszczalności i zasady nadzorowania pomocy publicznej określają przepisy prawa wspólnotowego oraz zintegrowane z nimi przepisy prawa krajowego. W dacie akcesji, organem nadzorującym pomoc publiczną w Polsce, stała się Komisja Europejska. Podstawowe warunki udzielania przez Państwa Członkowskie pomocy publicznej regulują przepisy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W myśl art. 107 ust. 1 TFUE, wparcie dla przedsiębiorcy traktowane jest jako pomoc publiczna - a tym samym podlega stosownym regulacjom prawnym, jeśli spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

  1. pomoc przyznawana jest przez Państwo lub ze środków państwowych;

  2. udzielenie pomocy zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji na wspólnym rynku w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi;

  3. ma charakter selektywny, bowiem przynosi korzyści niektórym tylko przedsiębiorcom lub dotyczy produkcji niektórych towarów.

W przypadku, jeśli którakolwiek z w/w przesłanek nie została spełniona, przedsiębiorca może ubiegać się o udzielenie wsparcia na ogólnych zasadach. W tym przypadku – wnioskodawca, powinien wraz z podaniem o udzielenie ulgi, wskazać przesłanki wyłączające wsparcie, o które się ubiega, z reguł pomocy publicznej.

Zakwalifikowanie pomocy, o którą w konkretnym przypadku ubiega się wnioskodawca, do pomocy publicznej, pociąga za sobą dalsze implikacje – w szczególności związane z koniecznością zastosowania specjalnej procedury, uregulowanej w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne (tekst jedn. z 2016 r. poz. 1808) Powołana ustawa przewiduje następujące rodzaje wsparcia dla przedsiębiorcy:

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa