ePUAPSEKAPSilesia

Rekrutacja do przedszkoli

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2020/2021

 

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

 Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.

WAŻNE - Zmienione zostały  terminy rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się  17 sierpnia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone Zarządzeniem Nr 43/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice  (Załącznik nr 1) (105.56 KB), z późniejszymi zmianami  (Załącznik nr 1a) (1037.86 KB).

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice  (Załącznik nr 2) (81.4 KB),  z późniejszymi zmianami  (Załącznik nr 3) (78.27 KB).

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie złoży deklaracji w w/w terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 2 marca 2020 r.

Formularz wniosku i oświadczeń będzie dostępny w dniu 2 marca 2020 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,  gdzie rodzice/opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej  publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji

X

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

godz. 8.00

do 13 marca 2020 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2020 r. godz. 8.00 do 19 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
 z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 2 marca 2020 r.

do 18 marca 2020 r.

od 17 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

4.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

27 marzec 2020 r.

25 sierpień 2020r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 27 marca  2020 r.

do 3 kwietnia 2020 r.

od 25 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

28 sierpień 2020 r.

 

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata - sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności    

    rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;s
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - sposób udokumentowania: „Oświadczenie
    o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1.

Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się

 

 

oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki

32

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

16

3.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

8

4.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

4

5.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka.

oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola

1

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa