ePUAPSEKAPSilesia

Tereny niezabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja

o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1. Położenie

  1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Plebiscytowej w rejonie Nr 18.

  1. Adres: 41 - 409 Mysłowice, ul. Plebiscytowa.

  2. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 620/86 o pow. 1634 m2 na arkuszu mapy 4 obrębu Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024750/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka nieruchomości

  1. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

  1. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1634 m2.

  1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., przedmiotowa działka położona jest w strefie ozn. symb. MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zabudowa może nastąpić zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

  1. Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Plebiscytową.

  1. Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 44, Nr 223, Nr 954.

  1. Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Działka niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ulicy Plebiscytowej w rejonie Nr 18, przeznaczona do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren zbywanej działki jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięty niską roślinnością. Nieruchomość posiada kształt nieforemny – działka długa i wąska. Szerokość działki wynosi ok. 13 m przy ul. Plebiscytowej i ok. 11 m w głębi terenu (od strony zachodniej). Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Uporządkować teren, a w razie wystąpienia konieczności odwodnienia działki wykonać je na własny koszt; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Uzyskać zgodę zarządcy drogi na zjazd z ulicy Plebiscytowej, w odrębnym postępowaniu.

 

  1. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa