ePUAPSEKAPSilesia

Tereny niezabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie niezabudowanym o pow. 1,6938 ha, przeznaczonym pod zabudowę na cele usługowo - produkcyjne.

1. Położenie

 • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej, niezabudowana

 • Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Fabryczna

 • W skład nieruchomości wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3448/89 o pow. 9716 m2, na karcie mapy 3 i 2494/14 o pow. 7222 m2, na karcie mapy 4 obręb 0001 Brzezinka, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00004240/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka działki

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

 • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,6938 ha

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: teren posiada pokrycie planem miejscowym „Brzezinka Zachodnia”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr L/778/18 i przeznaczony został dla strefy oznaczonej symbolem UP – tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej.

 • Nieruchomość jest niezabudowana, położona na południe od centrum miasta w dzielnicy Larysz. Posiada nieregularny kształt, porośnięta jest drzewami i wysoką zielenią. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zakłady usługowo – produkcyjne, a od strony północnej występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na gruncie znajdują się drogi dojazdowe, częściowo utwardzone płytami betonowymi. W części północnej działki nr 2494/14 znajduje się droga dojazdowa o nieuregulowanym stanie prawnym, wykorzystywana jako dojazd do działki o numerze ewidencyjnym 1119/89.

 • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr: 76, 76N, 106, 788 i 162 do przystanku Brzezinka Laryska.

 • Uzbrojenie terenu – sieci uzbrojenia technicznego przebiegają w pasie drogi publicznej ulicy Fabrycznej. Przez północną część nieruchomości przebiega sieć wodociągowa woD oraz sieć elektryczna eN. W południowej części przedmiotowego gruntu znajdują się słupy oświetleniowe i sieć elektryczna eN. Sieci uzbrojenia technicznego wraz z urządzeniami (instalacja elektryczna, studzienki wodociągowe i hydrant) stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

3. Sposób zagospodarowania

 • Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Teren przeznaczony jest na cele usługowo – produkcyjne, na którym zrealizować można usługi konsumpcyjne, usługi handlu detalicznego, usługi administracyjno - biurowe. Dopuszczalne przeznaczenie to między innymi zabudowa produkcyjna oraz zabudowa magazynowa. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się winna z drogi publicznej ulicy Fabrycznej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

 1. Tryb zbycia.

 

Przetarg nieograniczony.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa