ePUAPSEKAPSilesia

Tereny usług i handlu

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja

o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę na cele zgodne z planem miejscowym.

  1. Położenie

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach w rejonie ulic: 3-go Maja - Storczyków.

  • Adres: 41 - 408 Mysłowice, ul. 3-go Maja.

  • W skład nieruchomości wchodzą działki na arkuszu mapy 3 obrębu 0010 Wesoła, oznaczone nr 2206/105 o pow. 7890 m2, nr 2207/105 o pow. 2333 m2 i nr 3246/105 o pow. 692 m2, o łącznej pow. 10915 m2, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00025473/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami obowiązującego planu miejscowego (działka nr 3246/105 powstała w wyniku podziału pierwotnej działki nr 1578/105).

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0915 ha

  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Wyżej wym. działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice z 2003 r. - obszar 22 (Uchwała Nr XVII/198/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 14 listopada 2003 r.) i posiadają przeznaczenie: działki nr 2206/105 i nr 2207/105 ozn. UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkania; działka nr 3246/105 w większości ozn. UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkania, a w części zachodniej: PU - tereny produkcyjno-usługowe. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu powinien być zgodny z warunkami określonymi w powyższej uchwale w § 283 dla części w liniach rozgraniczających terenu UH; w § 284 dla części w liniach rozgraniczających terenu PU. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń wyżej wym. planu miejscowego.

  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP nr: 44, 76, 76N, 106, 160, 788, 219, 672, M101.

  • Uzbrojenie – od strony zachodniej działek, w pasie drogowym ulicy 3 – go Maja, przebiegają sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i teletechniczna. Natomiast działkę nr 3246/105 przecinają sieci gazowe, które przebiegają również we wschodniej granicy działki nr 2207/105.

3. Sposób zagospodarowania

Nieruchomość jest niezabudowana, położona na południe od centrum miasta w dzielnicy Wesoła. Powierzchnia nieruchomości jest wyrównana, a jej obszar stanowią nieużytki porośnięte drzewami i wysoką zielenią. W sąsiedztwie znajduje się obiekt dawnej piekarni oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi zgodnie z zasadami i ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Teren może zostać przeznaczony między innymi na cele magazynowe, dla których nie będzie zachodzić konieczność sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz handlowo – usługowe pod zabudowę obiektami o powierzchni poniżej 2000 m2 na warunkach, jakie określono w planie miejscowym. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci i urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą siecią, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt opracować projekt niezbędnej jej przebudowy lub zabezpieczenia, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i ewentualnie dokonać odwodnienia działek; Uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ulicy Storczyków oraz do drogi powiatowej ulicy 3-go Maja. Warunki urządzenia zjazdu nabywca uzgodni we własnym zakresie z zarządcą dróg w odrębnym postępowaniu. W przypadku gdy przyszły właściciel nieruchomości będzie wykonywał zjazd z ulicy 3-go Maja, to będzie zobligowany przejąć uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę inwestycji "Przebudowa ul. 3-go Maja w Mysłowicach na odcinku od ul. Larskiej do ul. Dzierżonia i ul. Orła Białego", bądź uzyskać oświadczenie Wykonawcy o podtrzymaniu tej gwarancji.

  1. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w całości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa