ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego (BP)
ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 12 65
ul. Mikołowska 50M, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 316 00 40/41
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Sandra Jędrzejas
tel.: (+48) 32 316 00 42
pokój: 1
Zakres działań:
 • w sprawach zarządzania kryzysowego określonych w ustawnie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
 • w sprawach związanych z przygotowaniem warunków niezbędnych do podjęcia i kierowania przez Prezydenta Miasta działaniami prowadzonymi na terenie Miasta w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, określonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
 • w sprawach związanych z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obronny określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tej ustawy przez właściwe organy, a w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zadań związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz organizacją akcji kurierskiej administracji terenowej,
 • w sprawach związanych z realizacją zadań nałożonych na gminę, powiat i Prezydenta Miasta określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym:
 1. przygotowanie projektu opinii Prezydenta w sprawie powołania i odwołania Komendanta Miejskiego Policji oraz mianowania i zwalniania kierownika rewiru dzielnicowych,
 2. przygotowanie propozycji i wniosków do projektu budżetu Miasta dotyczących uczestnictwa Miasta w pokrywaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Policji, o których mowa w art. 13 ust. 3, 4 i 4a ustawy o Policji,
 3. przygotowanie propozycji wniosków Prezydenta w sprawie żądania przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym oraz podjęcia działań, o których mowa w art. 11 ustawy o Policji,
 • w sprawach związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Prezydenta w stosunku do Komendanta Miejskiego PSP, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej a także przygotowaniem zawiadomienia o konieczności podjęcia przez Państwową Straż Pożarną czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23 i nast. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz przygotowaniem wniosków do projektu budżetu Miasta dotyczących pokrywania części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej,
 • sprawowanie merytorycznego i finansowego nadzoru nad Strażą Miejską zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych,
 • przygotowanie ocen funkcjonowania i współdziałania Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji w zakresie porządku i bezpieczeństwa w Mieście zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym,
 • przygotowanie projektu opinii Prezydenta w sprawie powołania i odwołania Komendanta Straży Miejskiej zgodnie z ustawą o strażach gminnych,
 • przygotowanie propozycji i wniosków do projektu budżetu Miasta dotyczących uczestnictwa Miasta w pokrywaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej zgodnie z ustawą o finansach publicznych – art. 23, pkt. 1, ppkt. 2,
 • w sprawach wiązanych z zapewnieniem realizacji przez Prezydenta Miasta zadań gminy i powiatu określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w tym:
 1. zapewnienie warunków umożliwiających Prezydentowi Miasta koordynację funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Miasta w zakresie ustalonym przez wojewodę,
 2. przygotowanie propozycji projektu i realizacja budżetu Miasta w zakresie pokrywania kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • w sprawach związanych z zapewnieniem porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • w sprawach związanych z utworzeniem komisji bezpieczeństwa i porządku oraz jej funkcjonowaniem w zakresie określonym przez ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • w sprawach związanych z przekazywaniem wojewodzie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • w sprawach związanych z ochroną zabytków i opiece nad zabytkami określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz aktach prawnych wydanych na podstawie tej ustawy przez właściwe organy, a w szczególności z § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 • w sprawach dotyczących udzielania osobom fizycznym ulg w spłacie należności pieniężnych z grzywien nałożonych w srodze mandatu karnego przez Straż Miejską Mysłowice – zgodnie z ustawą z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa