ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Komunikaty i ogłoszenia

Raport z konsultacji dot. projektu Strategia Rozwoju Mysłowice 2030+ wraz z Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o sygn..: DLI-III.7620.25.2021.AW.23 zawiadamiające o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 8/2021 z dnia 22 października 2021 r., znak: IFXIII.747.20.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu DN500 MOP 5,5 Mpa o długości ok. 5 km odc. od ZZU KZ0505 do ul. Fabrycznej w Mysłowicach, likwidacji dwóch ZZU KZ0504 oraz KZ0503, budowie ZZU wraz z przyłączem elektroenergetycznym, budowie zjazdu oraz drogi dojazdowej do ZZU, budowie zjazdów tymczasowych, wyłączeniu z użytkowania odcinka gazociągu istniejącego i częściowym demontażu po włączeniu nowego odcinka gazociągu do eksploatacji, przebudowie istniejącego słupa elektroenergetycznego, realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, odc. od ZZU KZ0505 do ul. Fabrycznej w Mysłowicach”.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o. o., ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bazy magazynowo-transportowej oraz myjni pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. przy ul. Karola Miarki w Mysłowicach, do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice.
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wyborach uzupełniających do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - „Wakacje dla najuboższych dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem uzależnień”
Wyniki badań wody w kwietniu 2023 r.
Oferta na realizację zadania publicznego „Finał Mistrzostw Śląska w Siatkówce Plażowej – Park Słupna”.
Oferta na realizację zadania publicznego „Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień”.
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu (stan na dzień 12.05.2023r.)
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu o powierzchni przekraczającej 80m2 (stan na dzień 12.05.2023r.)

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.11.2023.AO „OZE w budynkach użyteczności publicznej – dokumentacja projektowa (Przedszkole nr 1,8,9,10,15,16,18,19, Szkoła Podstawowa Sportowa, Szkoła Podstawowa nr 1,2,3,4,5,7,9,10,13,15,16, CKZiU, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1,2,4, Żłobek Miejski)”
ZP.271.1.10.2023.LŁ - Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów – Dzielnica Janów Miejski – Ćmok MBO 2023
ZP.271.1.8.2023.AO „Dowóz uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 (z podziałem na 9 części).”
ZP.271.1.7.2023.LŁ - Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania oraz akcesoriów związanych z komputerami: Część 1: Komputery przenośne; Część 2: Zestawy komputerowe.
ZP.271.1.9.2023.AO Rozbudowa monitoringu miejskiego: MBO 2021 – Monitoring Kosztowy – Dzielnica Kosztowy; Inteligentny monitoring dzielnicowy – dzielnica Larysz Hajdowizna – MBO; Inteligentny monitoring dzielnicowy Larysz Hajdowizna – Rada Dzielnicy Larysz Hajdowizna; Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka – Dzielnica Brzezinka MBO 2023
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa