ePUAPSEKAPSilesia

Co nowego w serwisie?

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice znak PI-II.6833.2.2020.WG z dnia 03.12.2021r. zawiadamiające, że w dniu 3 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o ustaleniu i wypłacie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Mysłowice, położoną w mieście na prawach powiatu Mysłowice, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 107/42 o pow. 0,0096 ha w obrębie Mysłowice.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 22.11.2021 r. podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A., działającego przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 8 listopada 2021 r. wydał decyzję nr 9/2021, znak sprawy: IFXIII.747.17.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26.11.2021 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 26.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji w Mysłowicach przy ulicy Huta Amalii”.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26.11.2021 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 26.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną, wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji w Mysłowicach przy ulicy Huta Amalii”.
Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16 listopada 2021 r. znak: GL.ZUZ.2.4210.819.2021.AK informujące, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. na przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1652/339, 1650/339, 1651/339, 1656/344, 1653/343,1654/343, 1655/344, 1657/344, 1659/340, obręb Kosztowy, gmina Mysłowice; 2. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1658/340, 1661/347, 1663/320, 1660/347, 1662/320, obręb Kosztowy, gmina Mysłowice; 3. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – pod dnem Rowu Kosztowskiego gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 2111/386, 2110/386, 1705/386, 2677/386, 2679/386, 2680/386, obręb Kosztowy oraz 219, 220, 1547/172, obręb Krasowy, gmina Mysłowice; 4. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 1741/112, 1996/112, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 5. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 71, 127/55, 2031/97, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 6. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/55, 140/56, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 7. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/55, 140/56, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 8. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 83, 175/56, 143/40, 142/40, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; 9. przebudowę i odbudowę rowu celem ułożenia gazociągu DN500 mm, na działkach o numerach ewidencyjnych 83, 175/56, 143/40, 142/40, obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice; w związku z realizacja inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, odc. od ZZU KZ0505 do ul. Fabrycznej w Mysłowicach.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO dot. inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, odc. od ZZU KZ0505 do ul. Fabrycznej w Mysłowicach”.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 51/2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Orła Białego na działkach nr 153/12, 262/36, 686/36 obręb 0005 Krasowy karta mapy 2 ”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 listopada 2021 r. znak: GL.ZUZ.2.4210.614.2021.AK informujące, że na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035, działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ z Morgów sieci elektroenergetycznej 2xSN 3xRUHAKXS 1x240mm2 umieszczonej w rurociągu osłonowym, metodą przewiertu sterowanego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1069/21, 1295/22, 1296/22, obręb Wesoła, gmina Mysłowice.

Zamówienia publiczne

ZP.271.1.33.2021.LŁ - Świadczenie usługi koronera w zakresie stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu
ZP.271.1.32.2021.AO - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Mysłowicach.
ZP.271.1.31.2021.AO - Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach.
IM.272.1.21.2021- Remont grobu wojennego Jerzego Sieronia
ZP.271.1.29.2021.AO Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z podziałem na 10 części. (postępowanie dotyczy części nr 1, 2, 3, 4 i 5) Część 1: Zestawy komputerowe Część 2: Serwer i system operacyjny Część 3: UTM Część 4: NAS Część 5: Oprogramowanie bazodanowe
ZP.271.1.30.2021.LŁ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i fotokopiujących
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa