ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Urząd Stanu Cywilnego (SC)
ul. Strumieńskiego 5, 41-400 Mysłowice
Pracownicy: znajdź pracownika

Urząd Stanu Cywilnego czynny:

 • w poniedziałek od 7.30 do 17.00
 • we wtorek, środę, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
 • w piątek od 7.30 do 14.00


..:: Pobierz wniosek lub złóż on-line ::..

Zakres działań:

Zadania własne:

 • planowanie i realizacja jubileuszy stosownie do postanowień zawartych w zarządzeniu Prezydenta Miasta,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta projektów uchwał Rady w zakresie działania USC.

Zadania zlecone w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in.:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Konkordat między Stolica Apostolską i Rzeczypospolitą Polska.
 • Ustawa z dnia 4  lutego 2011 r.
 • Prawo prywatne międzynarodowe.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
 • Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 1. rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony), prowadzenie rejestru tych zdarzeń (księgi, system informatyczny),
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów (skrócony, zupełny i wielojęzyczny), zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
 3. wydawanie decyzji, postanowień związanych z rejestracją stanu cywilnego i zmianami w księgach oraz pism odmawiających wskazanych prawem czynności Kierownika USC,
 4. dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego,
 5. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz wydawanie zaświadczeń:
 6. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe),
 7. zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 8. odbierania oświadczeń:
 9. koniecznych do uznania ojcostwa dziecka oraz ustalenia jego nazwiska,
 10. małżonków o nadaniu dziecku nazwiska jednego z nich jakie nosiłoby ich wspólne dziecko zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 11. małżonków, o nazwisku ich dzieci, składanego przy sporządzeniu aktu urodzenia ich pierwszego dziecka,
 12. rodziców dziecka o zmianie imienia wpisanego do aktu urodzenia w chwili sporządzenia tego aktu,
 13. małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 14. powiadamianie:
 15. Sądu Rejonowego o urodzeniu dziecka przez matkę nieletnią,
 16. właściwej placówki konsularnej o zgonie cudzoziemca,
 17. Urzędu Stanu Cywilnego miejsca urodzenia cudzoziemca o zawarciu przez niego związku małżeńskiego oraz o jego zgonie w przypadkach rejestracji tych zdarzeń w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego,
 18. organów gminy właściwych w sprawach wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych o dokonywanych zmianach w aktach stanu cywilnego,
 19. przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń (urodzenia i zgony) podlegających rejestracji w innym Urzędzie Stanu Cywilnego i przekazywanie protokołów zgłoszeń do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o Ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska:

 1. przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany imienia i nazwiska od obywateli polskich, cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa, posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce stałego pobytu, cudzoziemców mających status uchodźcy,
 2. prowadzenie postępowania, orzekanie i wydawanie decyzji w tych sprawach,
 3. informowanie właściwych organów o dokonanej zmianie.
 • Profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.
 • Pobieranie opłaty skarbowej z zakresu działań wykonywanych przez USC w oparciu o Ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


   
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa