ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Budżetu (BU)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 104
tel.: (+48) 32 317 13 03
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:
 • Opracowywanie projektu budżetu w oparciu o założenia do budżetu oraz materiały określone w § 26 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Opracowywanie uchwał Rady w sprawie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Opracowywanie planu wykonawczego budżetu.
 • Weryfikacja projektów planów finansowych oraz planów finansowych wydziałów oraz zespołów w zakresie zgodności odpowiednio z projektem budżetu oraz uchwały w sprawie budżetu.
 • Prowadzenie ewidencji zmian planu budżetu.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w zakresie zmian budżetu i zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 • Nadzór nad realizacją budżetu, opracowywanie doraźnych analiz z wykonania budżetu.
 • Opracowywanie analiz zdolności kredytowej w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz prowadzenie postępowań w zakresie zaciągniętych kredytów, emisji obligacji.
 • Obsługa kredytów bankowych, emisji obligacji i pożyczek z funduszy pozabudżetowych, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
 • Prowadzenie rachunkowości organu finansowego Miasta według odrębnego planu kont.
 • Opracowanie jednostkowej, zbiorczej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz bilansu z wykonania budżetu, bilansu skonsolidowanego, zbiorczych sprawozdań finansowych.
 • Opracowywanie informacji opisowych z przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o materiały określone w § 26.
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej.
 • Opracowywanie rozliczeń z tytułu realizacji zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Analiza i współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie otrzymanych dotacji celowych.
 • Realizacja budżetu w ramach przydzielonych wydziałowi zadań określonych w planie wykonawczym budżetu.
 • Opracowywanie informacji publikowanych na stronie BIP w zakresie działania Wydziału.
 • Lokowanie wolnych środków obrotowych.
 • Współpraca z bankiem w ramach obsługi bankowej.
 • Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej oraz Skarbu Państwa według odrębnego planu kont.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Realizacja przelewów bankowych, w tym przekazywanie środków dla jednostek budżetowych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych włącznie z określeniem ich wartości oraz wyposażenia Urzędu.
 • Prowadzenie kas Urzędu.
 • Prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej wpłat w zakresie dochodów budżetowych Urzędu Miasta Mysłowice.
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń podatku VAT Urzędu Miasta Mysłowice.
 • Prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa.
 • Odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień.
 • Prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej wydatków budżetowych.
 • Prowadzenie syntetycznej ewidencji pozabilansowej.
 • Prowadzenie księgowości rachunku sum depozytowych oraz dokonywanie zwrotów wadiów i zabezpieczeń z rachunku sum depozytowych.
 • Prowadzenie księgowości rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie księgowości rachunku powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie księgowości wydzielonych rachunków projektów finansowanych z funduszy pomocowych.
 • Prowadzenie księgowości rachunku należności egzekucyjnych.
 • Prowadzenie rejestru not obciążeniowych oraz not korygujących.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznej mienia Skarbu Państwa, którym zarządza Prezydent Miasta Mysłowice.
 • Prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT Miasta Mysłowice.
 • Rozliczanie środków finansowych z zakresu rozliczeń podatku VAT między miejskimi jednostkami organizacyjnymi, Urzędem Miasta Mysłowice oraz Urzędem Skarbowym.
 • Przygotowywanie i wysyłanie do Ministerstwa Finansów jednolitego pliku kontrolnego.
 • Przygotowywanie i wysyłanie do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdań o stanie środków trwałych Urzędu Miasta Mysłowice.
 • Obsługa i wykonywanie dyspozycji płatniczych w Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM).
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań wyborczych i referendalnych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa