ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Edukacji (ED)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 323
tel.: (+48) 32 31 71 340
fax: (+48) 32 22 22 565
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 31 71 298
pokój: 318
Zakres działań:
 • Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach zadań własnych gminy:
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, bieżącą działalnością, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształcaniem przedszkoli, szkół podstawowych, oraz przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,
 2. sprawdzanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi projektów organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych,
 3. koordynacja polityki kadrowej w przedszkolach, szkołach podstawowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych,
 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach wstrzymania przez dyrektora uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Pedagogicznej o odwołanie dyrektora w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz przedstawianie Prezydentowi propozycji rozstrzygnięć w tym zakresie,
 6. przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi projektów opinii w sprawie powołania na stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, których obsada należy do kompetencji dyrektora,
 7. weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wyrażenie zgody na założenie publicznego przedszkola, szkoły podstawowej przez osoby prawne lub fizyczne oraz przygotowywanie decyzji w tym przedmiocie,
 8. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego dzieci w wieku 16 – 18 lat zamieszkałych na terenie gminy i kontrola tego obowiązku,
 9. prowadzenie egzekucji, o której mowa w art. 42 ustawy Prawo oświatowe,
 10. prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz przygotowywanie decyzji w sprawach odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji,
 11. przygotowywanie decyzji w sprawach cofnięcia uprawnień szkoły publicznej niepublicznym szkołom podstawowym,
 12. przygotowywanie uchwał Rady w sprawie zasad dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem,
 13. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych,
 14. przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, szkół podstawowych,
 15. prowadzenie wszystkich spraw związanych z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych,
 16. współpraca z dyrektorami w zakresie planowania budżetu, finansowania działalności przedszkoli, szkół podstawowych
 17. zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniom, o których mowa w   ustawie Prawo oświatowe,
 18. przygotowanie i nadzorowanie rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego wynikających z  ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych,
 19. prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad prawidłową realizacją doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy oraz organizowanie dla nich doradztwa metodycznego,
 20. prowadzenie baz danych oświatowych o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011  r. o systemie informacji oświatowej,
 21. współpraca z organami administracji rządowej, funduszami i innymi organizacjami
 22. w sprawach dotyczących pozyskiwania środków na zadania oświatowe,
 23. nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem mieniem gminy przez dyrektorów szkół
 24. i placówek oświatowych oraz dochodami z tego tytułu,
 25. prowadzenie spraw związanych z organizacją zajęć dla wychowanków i uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych zgodnie ustawą Prawo oświatowe,
 26. realizacja zadań wynikających z Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców Mysłowic,
 27. prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania nauczycieli w tym prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli oraz przygotowanie stosownych projektów aktów prawa miejscowego,
 28. przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym oraz nadzór nad realizacją i rozliczaniem dotacji wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami oraz wojewodą,
 29. bieżący nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w tym kontrole ogólne i problemowe,
 30. przygotowanie regulacji prawnych dot. odpłatności za przedszkola i stołówki szkolne w szkołach podstawowych,
 31. prowadzenie pod względem formalnym i organizacyjnym spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły,
 32. nadzór nad realizacją i kontrola organizacji wypoczynku w szkołach.
 • Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania w ramach zadań własnych powiatu:
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, bieżącą działalnością, likwidacją, zmianą stopnia organizacji i przekształcaniem szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych, szkół artystycznych, sportowych i placówek wymienionych w art. 2 pkt 2  – 11  ustawy Prawo oświatowe oraz przygotowywanie stosownych aktów prawnych w tym zakresie,
 2. sprawdzanie pod względem merytorycznym i przedkładanie do zatwierdzenia Prezydentowi zbiorczych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 3. koordynacja polityki kadrowej w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 4. prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach wstrzymania przez dyrektora uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Pedagogicznej o odwołaniu dyrektora w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a oraz przedstawianie Prezydentowi propozycji rozstrzygnięć w tym zakresie,
 6. przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi projektów opinii w sprawie powołania na stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit. a, których obsada należy do kompetencji dyrektora,
 7. weryfikacja pod względem formalnym wniosków o wyrażenie zgody na założenie publicznej szkoły ponadpodstawowej złożonych przez osoby prawne i fizyczne oraz przygotowywanie decyzji w tym przedmiocie,
 8. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a oraz przygotowywanie decyzji w sprawach odmowy wpisu i wykreśleniu z ewidencji,
 9. przygotowywanie decyzji o nadaniu i cofnięciu uprawnień szkoły publicznej szkole ponadpodstawowej niepublicznej,
 10. przygotowywanie i uchwał Rady w sprawie zasad dotowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych, szkół artystycznych, szkół ponadpodstawowych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 2  – 11  ustawy Prawo oświatowe oraz prowadzenie spraw związanych z ich dotowaniem,
 11. przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
 12. przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół i placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 13. prowadzenie wszystkich spraw związanych z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 14. współpraca z dyrektorami w zakresie planowania budżetu, finansowania działalności szkół ponadpodstawowych i innych placówek wymienionych w pkt. 2 lit.a,
 15. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 16. prowadzenie spraw związanych z organizacją zajęć dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych zgodnie z art. 127 ustawy Prawo oświatowe,
 17. realizacja kontaktów międzynarodowych w dziedzinie edukacji,
 18. załatwianie spraw związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego, w tym przygotowanie skierowania do właściwej szkoły, placówki lub ośrodka,
 19. prowadzenie spraw związanych z zasadami wynagradzania nauczycieli w tym prowadzenie uzgodnień ze związkami zawodowymi w sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli oraz przygotowanie stosownych projektów aktów prawa miejscowego,
 20. przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym oraz nadzór nad realizacją i rozliczaniem dotacji wynikających z zawartych porozumień z innymi jednostkami oraz wojewodą,
 21. bieżący nadzór w zakresie spraw finansowych i administracyjnych w tym kontrole ogólne i problemowe,
 22. prowadzenie pod względem formalnym i organizacyjnym spraw związanych z oceną pracy dyrektora szkoły lub placówki.
 23. przygotowanie regulacji prawnych dotyczących odpłatności za stołówki szkolne.
 • Wnioskowanie do Prezydenta w sprawach nagradzania i karania dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, a także innych wskazanych w pkt. 2 lit. a. oraz przygotowywanie wniosków  do innych jednostek związanych z nagradzaniem, odznaczaniem i wyróżnianiem dyrektorów za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i  opiekuńcze.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa