ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji (PO)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 103
tel.: (+48) 32 317 12 10
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Grażyna Wojciechowska
tel.: (+48) 32 31 71 210
pokój: 103
Zakres działań:
 • Prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych - dot. osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym.
 • Prowadzenie rejestrów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej.
 • Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej.
 • Uzgadnianie stanu faktycznego i stanu kont podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych z zapisem:
 1. ewidencji gruntów i budynków,
 2. ewidencji rejestrów pojazdów.
 • Prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej a także dokonywanie wymiaru oraz poboru i zwrotu opłaty skarbowej.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających.
 • Przygotowywanie interpretacji podatkowych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
 • Wykonywanie czynności w trybie pomocy administracyjnej na rzecz innych organów podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń - w zakresie podatków i opłat, do których ustalania bądź określania właściwy jest Wydział.
 • Wydawania zaświadczeń w podatkach i opłatach w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Przygotowywanie wniosków dla PFRON w sprawie przyznanej subwencji z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej.
 • Opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 • Udostępnianie informacji stanowiących tajemnicę skarbową w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych dochodów Miasta.
 • Sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty skarbowej).
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie opłaty eksploatacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej kar porządkowych, o których mowa w ustawie Ordynacja podatkowa.
 • Przestrzeganie terminowej realizacji zobowiązań podatkowych oraz pozostałych należności wymienionych wyżej w pkt 16 - 20  – w tym podejmowanie działań związanych z windykacją zaległości (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych).
 • Prowadzenie korespondencji z komornikami sądowymi, naczelnikami urzędów skarbowych oraz innymi instytucjami w ramach prowadzonych działań windykacyjnych.
 • Prowadzenie księgi rachunkowej podatków i opłat lokalnych - Eurobudżet, zgodnie z zasadami rachunkowości i planem kont oraz funkcjonującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi procedurami Urzędu Miasta.
 • Rozliczanie inkasentów opłaty targowej i opłaty skarbowej.
 • Bieżąca obsługa podatników.
 • Przeprowadzanie kontroli podatkowych oraz będących ich konsekwencją postępowań podatkowych.
 • Prowadzenie czynności dowodowych w terenie ( w tym w szczególności oględzin) oraz weryfikacja w terenie zawartości dokumentacji podatkowej ze stanem faktycznym nieruchomości  w zakresie wskazanym przez pracowników Wydziału.
 • Sporządzanie planów kontroli podatkowych oraz sprawozdań z wykonania planów kontroli - stosownie do zapisów Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przeprowadzania kontroli podatkowych.
 • Prowadzenie postępowań, przygotowywanie projektów oraz wydawanie decyzji dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, a także innych należności o charakterze publicznoprawnym.
 • Przygotowywanie projektów opinii Prezydenta w sprawie wyrażenia zgody  na zastosowanie ulg w poborze należności realizowanych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących w całości dochód gminy.
 • Prowadzenie postępowań i załatwianie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów stosownych rozstrzygnięć.
 • Prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem pomocy publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zasad stosowania art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wraz z aktami wykonawczymi statutowych instytucji Unii, w tym w szczególności sporządzanie projektów w w/w sprawach.
 • W zakresie postępowań związanych z udzielaniem pomocy publicznej przez inne wydziały Urzędu Miasta Mysłowice – wydawanie opinii i zaświadczeń o pomocy de minimis (w tym opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego).
 • Sporządzanie zbiorczych sprawozdań o udzielenie (nie udzieleniu) pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP i Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej, sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych oraz zbiorczych informacji o ulgach w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Mysłowice związanych z udzielaniem pomocy publicznej i ich monitorowanie.
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji realizowanych przez Prezydenta Miasta Mysłowice.
 • Dokonywanie czynności zabezpieczających w szczególności zabezpieczeń należności pieniężnych poprzez: wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na wniosek właściwej merytorycznie komórki Urzędu Miasta pełniącej funkcje wierzyciela  oraz zastawu skarbowego; a także przyjmowanie i administrowanie dobrowolnymi zabezpieczeniami.
 • Monitorowanie dokonywanych zabezpieczeń (w tym m.in. dokonywanie kolejnych wpisów, wykreśleń czy ograniczeń sumy hipoteki).
 • Ujawnianie wierzytelności lub zaległości w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wnioskowanie o ich wykreślenie, wydawanie postanowień związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego w związku z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Występowanie do organów administracji publicznej i innych podmiotów (w tym komorników sądowych i poborców skarbowych) w sprawach niezbędnych do prowadzenia egzekucji lub postępowania zabezpieczającego.
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań realizowanych przez organ egzekucyjny lub zabezpieczających.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie wpłat uzyskanych w ramach prowadzonych czynności egzekucyjnych.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa