ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 305
tel.: (+48) 32 317 12 59
fax: (+48) 32 223 40 75
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Anna Janusz
tel.: (+48) 32 31 71 195
pokój: 305B
Zakres działań:
  • Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
  • Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych na roboty budowlane na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z aktami wykonawczymi.
  • Wykonywanie czynności związanych z wyborem partnera prywatnego w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  • Informowanie na temat możliwości dofinansowania zadań miejskich z funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych.
  • Inicjowanie i opiniowanie propozycji działań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy z Unii Europejskiej.
  • Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
  • Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej i innych źródeł, realizowanymi przez Urząd – w szczególności monitorowanie realizacji projektów, przygotowywanie sprawozdań oraz wniosków o płatność.
  • Współpraca z samorządami, organizacjami pozarządowymi w zakresie integracji działań dla pozyskiwania środków na rzecz rozwoju Miasta.
  • Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa