ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (ZS)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
pok.: 320
tel.: (+48) 32 31 71 313
fax: (+48) 32 22 22 565
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Barbara Mucha
tel.: (+48) 32 317 11 07
pokój: 324
Zakres działań:
 • Realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonywanych na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
 1. koordynacja i nadzór nad sprawami z zakresu pomocy społecznej należącymi do zadań własnych gminy i współpraca w tym zakresie z jednostkami systemu pomocy społecznej,
 2. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 3. diagnozowanie problemów społecznych i podejmowanie działań wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych na terenie Miasta,
 4. opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej w oparciu o sprawozdania przedstawiane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, środowiskiem lokalnym, instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji zadań i programów wspierania rodziny oraz tworzenia i rozwoju systemu opieki nad dzieckiem,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego,
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 i Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Opiekuńczego,
 2. przygotowywanie dokumentów dotyczących uzyskania zgody przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,
 3. przygotowanie dokumentacji w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
 4. przygotowywanie oraz rozliczanie umów o przekazanie środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą.
 • ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania żłobka miejskiego, prowadzonego przez gminę,
 2. prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu oraz decyzji o wykreśleniu z rejestru,
 3. prowadzenie wykazu dziennych opiekunów oraz wykreślenie z wykazu,
 4. wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad podmiotami prowadzącymi żłobek, klub dziecięcy oraz podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna,
 5. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących finansowania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, przekazywanie i rozliczanie dotacji,
 6. sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeprowadzanie postępowań konkursowych, zlecenie realizacji zadań publicznych i rozliczanie dotacji,
 2. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
 1. inicjowanie przedsięwzięć oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 2. wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych,
 3. koordynacja realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 4. obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 5. zapewnienie miejsc w izbie wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Mysłowice.
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:
 1. inicjowanie przedsięwzięć oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 2. wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
 3. koordynacja realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 1. organizacja i koordynacja spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do zadań własnych gminy i współpraca w tym zakresie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 2. opracowanie i realizacja programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym przeprowadzanie postępowań konkursowych na wybór realizatorów programów, przygotowywanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kontrola ich realizacji oraz rozliczeń,
 3. podejmowanie działań i przedsięwzięć w zakresie zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
 4. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych na terenie Miasta.
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:
 1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 2. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Realizacja zadań własnych powiatu obejmujących sprawy: promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpracy z organizacjami pozarządowymi wykonywanych na podstawie:
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych systemu pomocy społecznej, w tym Domu Pomocy Społecznej,
 2. koordynacja i nadzór nad sprawami z zakresu pomocy społecznej należącymi do zadań własnych powiatu i współpraca w tym zakresie z jednostkami systemu pomocy społecznej oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 3. ogłaszanie w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej,
 4. diagnozowanie problemów społecznych i podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozpoznanych potrzeb społecznych na terenie gminy,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
 1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, środowiskiem lokalnym, instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji zadań i programów rozwoju pieczy zastępczej, w tym tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
 2. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Domu Dziecka,
 3. wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 4. ogłaszanie w dzienniku urzędowym średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 1. organizacja i koordynacja spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do zadań własnych powiatu i współpraca w tym zakresie z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 2. opracowanie, realizacja i ocena efektów programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w tym przeprowadzanie postępowań konkursowych na wybór realizatorów programów, przygotowywanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kontrola ich realizacji oraz rozliczeń,
 3. przekazywanie właściwym organom informacji o realizowanych programach polityki zdrowotnej,
 4. inicjowanie, podejmowanie i monitorowanie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców,
 5. podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych na terenie Miasta,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Miasta i innych niezbędnych dokumentów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie polityki rynku pracy,
 3. współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy,
 • ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 1. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących rehabilitację zawodową i rehabilitację społeczną, a także opracowywania programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. przygotowywanie projektów aktów prawnych i innych niezbędnych dokumentów dotyczących podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. współpraca z Miejskim Zespołem ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Osób Niepełnosprawnych,
 4. przygotowywanie i zawieranie porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności (udział powiatu w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu) z tytułu uczestnictwa mieszkańców Miasta Mysłowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu,
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne: ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności do świadczeń w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:
 1. podejmowanie działań w zakresie promowania zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym, w tym zapewnienie usług o odpowiednim standardzie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz środowiskowym domu samopomocy,
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:
 1. przedkładanie radzie powiatu informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta, przygotowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 2. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
 • ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych: wydawanie pozwoleń, po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania w miejscu obejmującym teren Miasta Mysłowice.
 • Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 • Realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów.
 • Przygotowanie projektu budżetu, planowanie i realizacja wydatków w zakresie działań wydziału.
 • Współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz innymi jednostkami/organizacjami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Miasta Mysłowice.
 • Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym prowadzenie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oraz wnioskowanie o nagrody, premie lub kary dla dyrektorów jednostek, a także kontrola realizacji zadań w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 2. Dom Pomocy Społecznej,
 3. Dom Dziecka im. św. Ojca Pio,
 4. Żłobek Miejski,
 5. Powiatowy Urząd Pracy,
 6. SPZOZ Szpital nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia,
 7. PZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno -Opiekuńczy.
Komórki podległe:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa