ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji (PI)
Pracownicy: znajdź pracownika

Naczelnik Wydziału
Monika Zając
tel.: (+48) 32 31 71 216
Zakres działań:
 • Udzielanie zamówień dotyczących opracowania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych i remontowych na terenach będących własnością Gminy lub usytuowanych na terenach Gminy i przez Gminę administrowanych gdy wartość udzielanego zamówienia jest poniżej progu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Realizacja robót budowlanych i remontowych na podstawie dokumentacji projektowych dotyczących obiektów kubaturowych i liniowych będących własnością Gminy lub usytuowanych na terenach Gminy i przez Gminę administrowanych.
 • Realizacja zadań z zakresu budowy rowów przydrożnych, komunalnych i melioracyjnych na terenach gminnych.
 • Budowa jezdni i chodników drogowych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
 • Realizacja inwestycji zapewniających miastu infrastrukturę drogową, w tym przebieg tras rowerowych w mieście oraz infrastrukturę dla strefy użyteczności publicznej.
 • Sprawowanie stałego nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz remontowych.
 • Odbiór i rozruch zakończonych zadań inwestycyjnych oraz remontowych.
 • Prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowanie dokumentów do przekazania środka trwałego powstałego w procesie inwestycyjnym.
 • Obsługa finansowa zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Prowadzenie rozliczeń finansowych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Przygotowanie projektów umów o wykonanie dokumentacji projektowej, o wykonanie robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych, prowadzenie ewidencji i rejestru umów dla zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie niezbędnych uzgodnień i decyzji wydawanych w procesie przygotowania, koordynowania i prowadzenia inwestycji.
 • Współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu planowania i realizacji inwestycji.
 • Współudział w przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wykazu zadań przeznaczonych do realizacji.
 • Podejmowanie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w tym opracowywanie stosownych wniosków we współpracy z merytorycznymi jednostkami organizacyjnymi.
 • Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego, przejść podziemnych, sygnalizacji świetlnej oraz znaków D- 6.
 • Montaż i demontaż ozdób świątecznych.
 • Prowadzenie rozliczeń energii odsprzedawanej innym podmiotom.
 • Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 • Przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi na własność Skarbu Państwa, Powiatu lub Gminy.
 • Wznowienia, rozgraniczenia i podziały nieruchomości zajętych pasami drogowymi.
 • Zlecanie szacowania nieruchomości drogowych.
 • Składanie wniosków wieczysto – księgowych regulujących stan posiadania nieruchomości drogowych.
 • Przekazywanie nieruchomości pozostających w pasach drogowych w trwały zarząd na rzecz właściwych podmiotów.
 • Wykupy nieruchomości pod istniejącymi i planowanymi drogami gminnymi, wewnętrznymi, powiatowymi i wojewódzkimi, krajowymi pozostającymi w zarządzie Prezydenta Miasta.
 • Współpraca w zakresie opracowywania projektów rozwoju sieci drogowej.
 • Wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi.
 • Prowadzenie spraw związanych z DTŚ – Wschód.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa