ePUAPSEKAPSilesia

Prezydent Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kancelaria Prezydenta Miasta (KP)
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 317 12 05
fax: (+48) 32 222 25 65
Pracownicy: znajdź pracownika

tel.: (+48) 32 31 71 185
Zakres działań:
 • Obsługa kancelaryjno – biurowa Prezydenta,
 • Realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Prezydenta funkcji reprezentacyjnych,
 • Inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych Miasta Mysłowice,
 • Przygotowywanie opinii, opracowań, ekspertyz i informacji w dziedzinach objętych działalnością Miasta i Urzędu,
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań na polecenie Prezydenta, analizowanie politycznych, społecznych i medialnych wyników wdrażania strategii, działań i przedsięwzięć Prezydenta,
 • Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie realizacji zadań przekazanych im przez Prezydenta,
 • Przygotowanie materiałów i informacji dotyczących pracy Prezydenta,
 • Organizowanie obchodów, rocznic, uroczystości i świąt z udziałem Prezydenta,
 • Organizowanie spotkań z Prezydentem,
 • Organizowanie i przeprowadzanie konsultacji społecznych i debat,
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem tytułów Honorowego Obywatela Miasta, Zasłużonego dla Miasta Mysłowice,
 • Koordynacja pracy Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów,
 • Koordynacja współpracy Prezydenta z instytucjami, firmami lub osobami fizycznymi,
 • Koordynacja realizacji programów wynikających ze współpracy Miasta z instytucjami na poziomie krajowym i regionalnym,
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy Miasta z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, związkami i porozumieniami komunalnymi z udziałem Miasta,
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zgody na wykorzystywanie herbu Miasta,
 • Rozpatrywanie wniosków o objęcie przez Prezydenta honorowego patronatu nad wszelkiego rodzaju imprezami, konkursami, itp.,
 • Współorganizacja imprez, konkursów, itp., nad którymi honorowy patronat objął Prezydent,
 • Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą miejskich billboardów,
 • Inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
 • Inicjowanie i koordynowanie współpracy zagranicznej,
 • Koordynacja odpowiedzi w zakresie dostępu do informacji publicznej,
 • Koordynacja medialnego wizerunku Miasta w zakresie działalności Urzędu i Prezydenta,
 • Organizowanie kontaktów publicznych organów administracji samorządowej, w tym pracowników Urzędu realizowanych z udziałem lub za pośrednictwem środków społecznego przekazu,
 • Przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach społecznego przekazu, dotyczące działalności Urzędu oraz jednostek podporządkowanych,
 • Przygotowywanie sprostowań i protestów oraz odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową,
 • Przygotowywanie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach komunikatów do opublikowania w środkach społecznego przekazu,
 • Monitoring wybranych tytułów prasowych,
 • Archiwizacja materiałów prasowych dotyczących Miasta,
 • Współorganizowanie konferencji prasowych,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania materiałów prasowych promujących miasto,
 • Redakcja i aktualizacja strony internetowej Urzędu,
 • Redakcja i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Nadzór nad Wirtualnym Biurem Mieszkańca,
 • Koordynowanie funkcjonowania zewnętrznej obsługi prawnej Urzędu,
 • Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej:
 1. współpraca z instytucjami kultury i kultury fizycznej w zakresie planowania i realizacji budżetu,
 2. bieżący nadzór nad działalnością instytucji kultury i kultury fizycznej Miasta,
 3. kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i kultury fizycznej,
 4. koordynacja i dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych na terenie Miasta,
 5. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami krzewiącymi kulturę fizyczną oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań,
 6. realizacja kontaktów międzynarodowych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i turystyki,
 7. współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego oraz Miejskich Sekcji Sportowych,
 8. prowadzenie rejestru stowarzyszeń sportowych,
 9. nadzór nad stowarzyszeniami sportowymi,
 10. współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych,
 11. inicjowanie i współdziałanie w zakresie upowszechniania turystyki oraz rozwoju informacji turystycznej,
 12. prowadzenie rejestru instytucji upowszechniających kulturę, dla których organem prowadzącym jest miasto,
 13. popieranie rozwoju towarzystw regionalnych, twórczości ludowej i innych form społecznej działalności kulturalnej,
 14. prowadzenie rejestru kąpielisk.
 • Opracowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki inwestycyjnej Miasta,
 • Obsługa informacyjno-merytoryczna inwestorów krajowych i zagranicznych,
 • Informowanie zainteresowanych w zakresie polityki inwestycyjnej Miasta, obowiązującego prawa lokalnego oraz o podstawowych uwarunkowaniach prawnych dotyczących realizacji inwestycji,
 • Inicjowanie i organizowanie spotkań z potencjalnymi inwestorami,
 • Prowadzenie promocji potencjału inwestycyjno-gospodarczego Miasta (oferty inwestycyjne, informatory, itp.),
 • Zadania zawiązane z opracowaniem zasad, naborem wniosków, koordynacją weryfikacji i wyłaniania propozycji zadań do realizacji w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • Zadania związane z promocją Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, w tym obsługą mediów społecznościowych i strony internetowej MBO,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na terenie Miasta,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, dotyczących prawa zrzeszania się obywateli polskich i cudzoziemców,
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o fundacjach dotyczących działalności fundacji,
 • Koordynacja i udział w pracach Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • Zadania związane z opracowaniem zasad, naborem i koordynacją oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej,
 • Zadania związane ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz aktów wykonawczych do Ustawy.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa