ePUAPSEKAPSilesia

Ulgi w abonamencie RTV

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Ulgi w abonamencie RTV


Abonamentu RTV nie płacą:

  • Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o:

· I grupie inwalidztwa,
· całkowitej niezdolności do pracy,
· znacznym stopniu niepełnosprawności,
· trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego;

  • Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego;
  • Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym - na podstawie dowodu osobistego oraz decyzji organu emerytalno-rentowego (np. decyzji ZUS) o wysokości emerytury;
  • Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną - na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS);
  • Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:

· orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
· zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

  • Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:

· legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
· orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia
stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
· zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.
Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument i oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty. Zwolnienie następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.)

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa