ePUAPSEKAPSilesia

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo). W przypadku I lub II grupy stopnia niepełnosprawności czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie (35 godzin tygodniowo). W niepełnym wymiarze godzinowym - wymiar czasu pracy jest liczony tak, jak gdyby pełny etat wynosił 7 godzin.

Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowa przerwa na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (15 min); przerwa podstawowa przy dobowym wymiarze czasu pracy minimum, 6 godz., która nie powoduje obniżenia wynagrodzenia i wydłużenia czasu pracy.

Ustawa przewiduje również:

  • Urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności (wymiar urlopu dodatkowego oraz zwolnienia z prawem zachowania wynagrodzenia nie powinien przekroczyć 21 dni).
  • Zwolnienie od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. W celu wykonania badańspecjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, ( jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy); w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (w wymiarze do 21 dni roboczych, ale nie częściej niż raz w roku).
  • Zwolnienie od pracy w związku z wyjazdem na turnus: na podstawie skierowania na turnus rehabilitacyjny wystawionego przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną; skierowanie należy przedstawić pracodawcy w terminie umożliwiającym zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie; pracodawcy należy przedstawić również dokument potwierdzający pobyt na turnusie wystawiony przez organizatora (jest to podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnieni i jest obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy).

Podstawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa