ePUAPSEKAPSilesia

Likwidacja barier architektonicznych

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych polega na wykonaniu inwestycji mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej. Likwidacja barier w komunikowaniu się powinna umożliwić sprawniejsze porozumiewanie się z innymi ludźmi. Likwidacja barier technicznych, polega na zakupie sprzętu technicznego pozwalającego osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie.

Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier osoba niepełnosprawna składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, natomiast w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych powinno to być uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Dofinansowanie przysługuje tylko tym osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskały odpowiedniego dofinansowania ze środków PFRON. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna, która w ciągu ostatnich trzech lat otrzymała dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie uzyska go, jednakże może się starać o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych. Ponadto dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 95% wartości realizowanego przedsięwzięcia, jednakże nie więcej, niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem jego przyznania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie przekraczającej 5% kosztów przedsięwzięcia. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych można składać w ciągu całego roku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926)

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa