ePUAPSEKAPSilesia

Rejestr instytucji kultury

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Mysłowice, prowadzony jest na podstawie: - art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn.zm.), - Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189).

  • Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru;

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

  • Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
  • Udostępnienie danych zawartych w rejestrze poprzez otwarty dostęp do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  • Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  • Rejestr instytucji kultury oraz księgi rejestrowe znajdują się w Kancelarii Prezydenta - Zespól Kultury i Sportu.
  • Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  • Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.783 ) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,zł.
 

Dokumenty od wnioskodawcy:

  • Wniosek o wydanie skróconego lub pełnego odpisu z rejestru.
  • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty(chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie opłaty skarbowej- ( Dz.U. z 2007r. poz.1330)
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa