ePUAPSEKAPSilesia

Tereny zabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja

o terenie zabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

 

1. Położenie

Nieruchomość zabudowana, położona w Mysłowicach – Słupnej przy ul. Emila Caspariego 3.

Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Emila Caspariego 3

W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 331/36 o pow. 447 m2 i nr 627/36 o pow. 17 m2, o łącznej pow. 464 m2, położone na arkuszu mapy 1 obrębu 0009 Słupna, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00007860/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 464 m2 .

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., ww. działki w całości posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem UMN - obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej. Nieruchomość Gminy Mysłowice zlokalizowana przy ulicy Emila Caspariego 3 jest w trakcie włączania do Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnie ze wskazaniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana nieruchomość znajduje się na zlikwidowanym obszarze i terenie górniczym, w związku z czym przy ustalaniu warunków zagospodarowania i zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Oświęcimską, a następnie ul. Emila Caspariego.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 35, Nr 44, Nr 66, Nr 76, Nr 76N, Nr 106, Nr 149, Nr 219, Nr 223, Nr 292, Nr 536, Nr 788, Nr 931 i Nr M101 (przystanek przy ul. Oświęcimskiej).

Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość zabudowana położona w Mysłowicach w dzielnicy Słupna, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Nin. nieruchomość jest w części zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem, podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 103,07 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. 7 m2. Wg danych z operatu ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 100 m2, a powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego wynosi 11 m2. Stan techniczny budynku mieszkalnego określono jako średni, a standard i funkcjonalność pomieszczeń jako niski. Budynek wycofany z eksploatacji w 2021 roku, wymaga remontu. Media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja – wykonane przyłącza. Zbywana nieruchomość posiada kształt regularny, teren płaski, ogrodzony, w części niezabudowanej porośnięty roślinnością trawiastą. Obsługa komunikacyjna nin. nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ul. Emila Caspariego. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Wg mapy ewidencyjnej stwierdzono, że niewielka część budynku sąsiedniego nr 1 będącego własnością osoby trzeciej, znajduje się na zbywanej działce nr 627/36. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie oraz okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Obciążenia: w dziale III ww. księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe do korzystania z drogi na podstawie rozprawy z dnia 17.12.1897 roku, przeniesione do współodpowiedzialności z księgi wieczystej wyk. 306 Brzezinka w dniu 18.11.1902 roku. Nin. prawo drogi nie jest wykonywane.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu w przypadku nowej zabudowy; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); Dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości; Uporządkować nieruchomość wraz z budynkami; Dokonać wznowienia znaków granicznych w terenie.

 

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).


 

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa