ePUAPSEKAPSilesia

Tereny zabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie zabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele zgodne z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

 

1. Położenie

Nieruchomość zabudowana, położona w Mysłowicach – Słupnej przy ul. Portowej 4,6,8.

Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Portowa 4,6,8

W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 728/144 o pow. 339 m2 i nr 257/144 o pow. 966 m2, o łącznej pow. 1305 m2, położone na arkuszu mapy 1 obrębu 0009 Słupna, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00024565/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1305 m2 .

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., nieruchomość położona jest w strefie ozn. symbolem MN - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kierunki dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowo-usługowa; usługi o  charakterze nieuciążliwym. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Oświęcimską, a następnie ul. Portową.

Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 35, Nr 44, Nr 66, Nr 76, Nr 76N, Nr 106, Nr 149, Nr 219, Nr 223, Nr 292, Nr 536, Nr 788, Nr 931 i Nr M101 (przystanek przy ul. Oświęcimskiej).

Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość zabudowana położona w Mysłowicach w dzielnicy Słupna, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Nin. nieruchomość jest zabudowana murowanymi dwukondygnacyjnymi budynkami użytkowo - mieszkaniowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1117 m2 (obliczenie na podstawie pomiaru z natury). Budynki wybudowane na przełomie XIX - XX wieku, są opuszczone i niezamieszkałe, częściowo po pożarze, częściowo bez dachu, w złym stanie technicznym, zdewastowane, wymagają remontu. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy w bardzo złym stanie technicznym nadający się jedynie do rozbiórki. Budynki wycofane z eksploatacji. Wg danych z operatu ewidencji gruntów i budynków kartoteki budynków, na wyżej wym. działkach posadowione są budynki: mieszkalny murowany o pow. zabudowy 234 m2 (Portowa 4); mieszkalny murowany o pow. zabudowy 691 m2 (Portowa 6, Portowa 8), niemieszkalny murowany o pow. zabudowy 128 m2. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem, że budynek Portowa 4, w niewielkiej części posadowiony jest na działce sąsiedniej nr 365/143, stanowiącej własność osób trzecich (południowo – zachodnie naroże zbywanego budynku). Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna się odbywać bezpośrednio z drogi publicznej nr 240 145 S ul. Portowej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Uporządkować nieruchomość wraz z budynkami; Dokonać wznowienia znaków granicznych w terenie i uregulować stan prawny budynku Portowa 4 (usunąć wadę prawną posadowienia części budynku na działce sąsiedniej, stanowiącej własność osób trzecich).

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa