ePUAPSEKAPSilesia

Tereny niezabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o niezabudowanym terenie o pow. 0,0457 ha, przeznaczonym do zbycia pod zabudowę garażami.

1. Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości, niezabudowana.
  • Adres: 41 - 404 Mysłowice, ul. Niepodległości.
  • W skład nieruchomości wchodzi grunt obejmujący działkę o numerze ewidencyjnym 2256/231 o pow. 224 m2, karta mapy 4, obręb 0001 Brzezinka, zapisany w księdze wieczystej KA1L/00025317/9 oraz działkę o numerze ewidencyjnym 2228/232 o pow. 233 m2, karta mapy 4 obręb 0001 Brzezinka, zapisany w księdze wieczystej KA1L/00025280/0.         

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0457 ha.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXV/404/16 z dnia 29 września 2016 r. przeznaczony został dla strefy oznaczonej symbolem G – tereny garaży.
  • Nieruchomość jest niezabudowana, położona na południe od centrum miasta w obrębie ewidencyjnym Brzezinka i usytuowana jest pomiędzy ulicą Niepodległości i ulica Dolną. Powierzchnia nieruchomości jest równa i mocno zadrzewiona zakrzewiona. Na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2256/231 znajduje się słup sieci telekomunikacyjnej oraz 2 studzienki telekomunikacyjne, a w jej części północnej znajduje się fragment ogrodzenia nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej garażami. Natomiast na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2228/232 znajduje się słup elektrycznej sieci napowietrznej.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr: 35, 66, 77, 149, 223, 931 i 995 do przystanku Kosztowy Dzióbka, a następnie przejście pieszo.  
  • Uzbrojenie - w północnej części gruntu przebiega podziemna sieć teletechniczna, w ulicach Dolnej i Niepodległości przebiegają sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.

3. Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Jego podstawowe przeznaczenie to zabudowa garażami w układzie ciągu garaży. Dopuszczalna jest przeznaczenie terenu pod zieleń urządzoną. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się winna z ulicy Dolnej.

4.  Tryb zbycia.

Przetarg nieograniczony.
 

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa