ePUAPSEKAPSilesia

Tereny niezabudowane

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego na cele zgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice .

 

 1. Położenie

  Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach w rejonie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. W skład nieruchomości wchodzą działki o numerach geodezyjnych: 1910/17 o pow. 381 m2; 2793/17 o pow. 731 m2; 2795/17 o pow. 193 m2, gdzie łączna powierzchnia wynosi 1305 m2, położona na arkuszu mapy 1 obrębu 0005 Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024754/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

 2. Charakterystyka nieruchomości

  Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

  Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1305 m2 .

  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Położona jest w strefie oznaczonej symbolem MU II - tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, sprzedawana nieruchomość w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio przyległych pozwoli na racjonalne zagospodarowanie gruntów gminnych położonych w tym rejonie.

 3. Sposób zagospodarowania

  Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana położona w Mysłowicach w rejonie ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża. W skład nieruchomości wchodzą działki o numerach geodezyjnych: 1910/17 o pow. 381 m2; 2793/17 o pow. 731 m2; 2795/17 o pow. 193 m2, gdzie łączna powierzchnia wynosi 1305 m2, położona na arkuszu mapy 1 obrębu 0005 Krasowy. W drodze dostępna jest woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz oraz sieć telekomunikacyjna. Działki 2793/17 i 1910/17 porośnięte są trawa, nieutwardzone a teren działek jest równy. Działka 2795/17 jest obecnie drogą nieutwardzoną.

  Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: wykonać badanie geotechniczne gruntu w przypadku nowej zabudowy. Uzyskać uzgodnienie branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie terenu i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych. Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty w tym zakresie ponosi nabywca).

Tryb zbycia.

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości. W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa