ePUAPSEKAPSilesia

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
  • Zakres działania

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu" należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

  1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
  6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

  • Skład

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mysłowicach została powołana 7 marca 2016 r.  Zarządzeniem Nr 103/16 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 07.03.2016 r. (68.67 KB) Wymienione Zarządzenie określa skład osobowy oraz Regulamin działania Komisji.

 

  • Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój 309
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 31 71 176
mail: um_zdrowie@myslowice.pl

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa