ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dworcowa i Fabryczna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przyulicach Dworcowej i Fabrycznej w Mysłowicach, obejmującej działkę nr 2372/35 o pow.2110 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00031906/0Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, aStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowicezatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 146.000,- zł

(słownie złotych: sto czterdzieści sześć tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług, w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. o godz. 10.30 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 9 października 2013 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 29.200,- zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski.Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom wadium zwrócone zostanie bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  2. Dokument tożsamości.
  3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 
  7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:    

Nieruchomość usytuowana jest na południe od centrum miasta, w dzielnicy Brzezinka, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa. Posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, w całości porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów, a przez jej środek przechodzi skarpa. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z drogi publicznej ulicy Fabrycznej po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu

 Teren, zgodnie z zapisami w obowiązującym studium, przeznaczony jest pod zabudowę na cele działalności gospodarczej. Szczegółowe zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Na podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXIV/420/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Larysz”, „Krasowy” w Mysłowicach, przedmiotowy teren objęty został opracowaniem planu miejscowego.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

  • uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
  • uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni, w razie kolizji z planowaną inwestycją.

W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który udziela informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowiceprzy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu. 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa