ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Niepodległości

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości Gminy Mysłowice położonych przy ulicy Niepodległości w Mysłowicach, o łącznej pow. 457 m2, obejmujących działkę nr 2256/231 o pow. 224 m2 zapisaną w księdze wieczystej Nr KA1L/00025317/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz działkę nr 2228/232 o pow. 233 m2 zapisaną w księdze wieczystej Nr KA1L/00025280/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach z przeznaczeniem pod zabudowę garażami.

Nieruchomości nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej oraz strefę ZU - tereny zieleni urządzonej. Zorganizowane przetargi na sprzedaż tych nieruchomości w dniach: pierwszy 9 października 2012 r., drugi 12 marca 2013 r. oraz trzeci 11 czerwca 2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45.700,- zł
(słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy siedemset)

 

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), której część przepisów weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2013 r. o godz. 10:45 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 18 września 2013 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 9.140,- zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sto czterdzieści) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania na konto przez nich wskazane, w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w dacie i miejscu podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
   

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 

Informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

Nieruchomości usytuowane są na obszarze osiedla domów jednorodzinnych w dzielnicy Kosztowy. Grunt ten nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi. W części zachodniej działki nr 2228/232 znajduje się słup elektrycznej sieci napowietrznej. Na działce nr 2256/231 usytuowany jest słup sieci telekomunikacyjnej oraz 2 studzienki telekomunikacyjne. Przez część północną tej działki przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna oraz znajduje się na niej fragment ogrodzenia nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej garażami. Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie odbywać się z ulicy Dolnej.
 

Przedmiotowy grunt stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest pod budowę garaży, jako uzupełnienie zabudowy garażowej przy ulicy Niepodległości, o ilość boksów jak w stanie istniejącym (wybudowanych zostało 10 boksów garażowych). Zagospodarowanie nieruchomości i ich zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.


W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

 • uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
 • uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.
   

W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po dokonaniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.
 

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie działek sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który udziela informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. 32 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa