ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa - ul. Portowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonymzakończonym wynikiem negatywnymna sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przyulicy Portowej w Mysłowicach, obejmującej działkę oznaczoną nr 1480/151 o pow.1572 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1L/00041490/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowe nieuciążliwe dla środowiska. Na przedmiotowej działce usytuowany jest wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek przemysłowy, w złym stanie technicznym o pow. użytkowej 224,8 m2, pow. zabudowy 283,1 m2 i kubaturze 1728 m3. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Przetargi na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy zorganizowany w dniu 16 kwietnia 2013 r. i drugi zorganizowany w dniu 9 lipca 2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.480,- zł

(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt)

w tym cena składnika budowlanego wynosi 6.000,- zł

 

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 23 października 2013 r.  do godz. 1500  w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa przy ulicy Portowej w Mysłowicach”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach,w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, znajdującej się na parterze budynku. Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2.      datę sporządzenia zgłoszenia;

3.      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4.      proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;

5.      kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

Rokowania odbędą się w dniu 29 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców nr 1

 

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca nieruchomości od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, w wysokości 4.496,- zł (słownie złotych: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 23 października 2013 r. na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Zaliczka wpłacona przez osobę, która rokowania wygra zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane przez nich rachunki bankowe. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

1.      Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.

2.      Dokument tożsamości.

3.      Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

4.      Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.

5.      Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie uczestniczyć w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

6.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.

7.      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

8.      Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

9.      Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

·          Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy Słupna, w zagłębieniu terenu pomiędzy dwoma skarpami, wzdłuż linii kolei piaskowej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a za linią kolejową płynie rzeka Czarna Przemsza. Nieruchomość jest nieforemna i składa się z dwóch części: pasa o szerokości 5-6 m, stanowiącego drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej mocno zniszczonej oraz terenie o kształcie zbliżonym do trapezu, częściowo ogrodzonym, porośniętym drzewami, głównie samosiejkami. Jest uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową. Działka zabudowana jest budynkiem przemysłowym wybudowanym około 1955 roku i nie użytkowanym od 1981 roku. Obiekt jest zdewastowany, wymaga kapitalnego remontu lub rozbiórki, a jego stopień zużycia technicznego oceniono na 85%. Przez nieruchomość przebiegają sieci: kanalizacyjna Ø 400, sieci wodociągowe Ø 500, Ø 400 i Ø 150, a także znajdują się na niej elementy infrastruktury technicznej, wybudowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o., stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Portowej, poprzez działkę nr 1518/150, zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00011769/1, stanowiącą własność Skarbu Państwa, a pozostającą w użytkowaniu wieczystym Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. z siedzibą w Mysłowicach, na której ustanowiona została nieodpłatna służebność drogowa.

·          Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Z uwagi na sąsiedztwo torów kolei piaskowej oraz zabudowę jednorodzinną nieruchomość może zostać wykorzystana tylko na cele usługowe nieuciążliwe dla środowiska (magazynowe), bez emitowania hałasu poza granice działki. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do uzyskania zapewnienia dostawy mediów dla zamierzonej inwestycji, a w razie takiej konieczności dokonania wycinki zieleni.

·          Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci uzbrojenia podziemnego nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który udziela informacji dotyczących organizowanych rokowań w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236.

Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.  

       

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa