ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Świerkowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent  Miasta  Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów niezabudowanych o łącznej pow. 2067 m2, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Świerkowej (obok Nr 49), obejmujących działki na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice oznaczone numerami: nr 9085/394 o pow. 544 m2 księga wieczysta nr KA1L/00003401/5, nr 8774/403 o pow. 1294 m2 księga wieczysta nr KA1L/00010491/4 i nr 8772/403 pow. 226 m2 księga wieczysta nr KA1L/00011397/2 oraz działkę nr 3158/8 o pow. 3 m2 położoną na karcie mapy 4 obrębu Mysłowice zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00010491/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach,  z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 23.04.2013 r., a drugi przetarg w dniu 30.07.2013 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. działki nr: 9085/394 i 8774/403 posiadają przeznaczenie: w części ozn. MN – tereny zabudowy jednorodzinnej oraz w części ozn. ZU – tereny zieleni urządzonej; działka nr 8772/403 posiada przeznaczenie – ozn. MN j.w., a działka nr 3158/8 – ozn. ZU j.w.

Nin. grunty mogą być przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej mieszczącej się w strefie MN. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 306.000,-zł    

(słownie: trzysta sześć tysięcy złotych)

 

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. W związku z ustawą z dnia  7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), której część przepisów weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. sprzedaż nin. nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1    pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 10.30 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 4 grudnia 2013 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 61.200,-zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

Dowód wniesienia wadium (oryginał).

Dokument tożsamości.

Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.    z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej, posiada kształt foremny, zbliżony do trapezu. W pobliżu znajduje się zabudowa szeregowa jednorodzinna i boiska sportowe. Boiska wraz z terenami zieleni zlokalizowane są na zasypanym wyrobisku pocegelnianym, na którym nie ma uregulowanych spraw związanych z kanalizacją. Wzdłuż zbywanej nieruchomości przez środkową jej część, przebiega obniżenie terenu z rowem odwadniającym, tworząc skarpy o wysokości od 1-2m. Nieruchomość częściowo jest zadrzewiona i zakrzewiona. Przez nin. grunty przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu(w północnej i w południowej oraz w środkowej części przebiega kabel teletechniczny podziemny wraz ze studzienką, a dodatkowo w południowej części odcinek kanalizacji Ø 300). Nin. grunty mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z ich gestorami. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci przebiegających przez nieruchomość, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z ulicy Świerkowej, stanowiącej publiczną drogą gminną - lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

  • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
  • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
  • Dokonać wycinki zieleni kolidującej z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  • Zniwelować i uporządkować teren.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).  

   

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa