ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Rzemieślnicza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o łącznej pow. 2460 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1920/24 o pow. 2159 m2, na karcie mapy 2 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00011398/9 oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1922/24 o pow. 301 m2, na karcie mapy 2 obrębu Mysłowice, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1L/00009858/5. Działki są niezabudowane położone przy ulicy Rzemieślniczej w Mysłowicach i przeznaczone na cele produkcyjno – usługowo - handlowe.

Nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem UP – tereny usługowo – produkcyjne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205.000,- zł
(słownie złotych: dwieście pięć tysięcy)

 

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1920/24 w części o pow. 20 m2 obciążona jest umową dzierżawy. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych działek nie zawierają wpisów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 r. o godz. 11:30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 4 grudnia 2013 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 41.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał)
  • Dokument tożsamości
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

 

Informacje dotyczące zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość usytuowana jest na północ od centrum miasta, posiada nierówną powierzchnię i kształt zbliżony do prostokąta. Działki są mocno porośnięte wysoką zielenią oraz drzewami i nie są zabudowane obiektami kubaturowymi. Na działce nr 1920/24 na całej jej długości, usytuowana jest skarpa o dużym nachyleniu w kierunku północnym. W południowo – wschodniej części tej działki usytuowany jest garaż blaszany oraz kontener na śmieci, objęte umową dzierżawy. Przez centralną część nieruchomości w kierunku północno – wschodnim przebiega sieć wodociągowa woD, która zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nie stanowi własności i nie jest użytkowana przez właścicieli nieruchomości sąsiednich, nie jest też własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Rzemieślniczej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Zabudowa nieruchomości i jej zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Grunt o łącznej pow. 2460 m2 stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest pod zabudowę na cele produkcyjno – usługowo handlowe. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do dokonania wycinki drzew i krzewów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia dostawy mediów.

W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającą przez nieruchomości siecią, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona jej przekładki i przebudowy.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa