ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na zbycie praw do nieruchomości zabudowanej – ul. Jana Dzierżonia nr 28

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego o łącznej pow.3249 m2, przysługującego Gminie Mysłowice na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przyulicy Jana Dzierżonia nr 28 w Mysłowicach wraz z prawem własności budynku dawnego kina KOSMOS, obejmującego działkę nr 975/32o pow. 2963 m2, działkę nr984/27 o pow. 124 m2i działkę nr988/32 o pow. 162 m2,na karcie mapy 4 obrębu Wesoła, zapisanego w księdze wieczystej Nr KA1L/00018751/1Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele kultury i sportu. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest nie użytkowany od kilku lat obiekt budynku kina, w średnim stanie technicznym, o pow. użytkowej 1451 m2 i kubaturze 9402 m3. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony, z płaskim dachem pokrytym papą. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem U/ZU – tereny usług z zielenią urządzoną oraz strefy KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych. Przetargi na sprzedaż praw do przedmiotowej nieruchomości: pierwszy zorganizowany w dniu 21.05.2013 r. i drugi zorganizowany w dniu 17.09.2013 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1. 320.000,- zł

(słownie złotych: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy),

w tym cena składnika budowlanego wynosi 1.000.000,- zł

cena gruntu wynosi320.000,- zł

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2014 r. o godz. 10.00w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 8 stycznia 2014r. wniosą  w formie pieniężnej wadium w wysokości 264.000,- zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania ww. rachunku depozytowego urzędu. Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego UrzęduMiasta Mysłowice. Sprzedaż praw do nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia praw do nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, stanem technicznym obiektu oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:    

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Wesoła, posiada regularny kształt i jest płaska.  W sąsiedztwie znajduje się szkoła, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zadrzewione. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest obiekt budynku dawnego kina KOSMOS,wybudowany                  w technologii tradycyjnej w latach 1959 – 1960, następnie w 1972 roku rozbudowany, a w 2008 roku została wykonana jego modernizacja. Budynek składa się z przyziemia, w którym są 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, które były wykorzystywane jako pomieszczenia służbowe oraz pomieszczenie gastronomiczne. Na parterze znajduje się dawna sala kinowa (w chwili obecnej bez wyposażenia), pomieszczenia administracyjne, holl, szatnia i sanitariaty. Obiekt posiada instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. W budynku istnieje również niekompletna instalacja centralnego ogrzewania, bez kotła na gaz, który został rozmontowany. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na cele kultury i sportu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Jana Dzierżonia.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na istniejących mapach i dokumentach,
a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Obiekt zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki nr 7a  – tel. kontaktowy (32) 222 24 97.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324 w godzinach pracy urzędu.  

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa