ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryskiej za Nr 42

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Laryskiej za Nr 42, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

 

 

L.p

Numery ksiąg wieczystychSR              w Mysłowicach

Numery działek na k.m.5 obrębu Brzezinka

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza nieruchomości pod zabudowę   

 i udziału w drodze (netto)

Wysokość wadium

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

 

 

 

 

KA1L/00008258/2

KA1L/00025179/9

 

KA1L/00039139/8

 

nr 1649/15 o pow. 379 m2

nr 1655/20 o pow. 873 m2

 o łącznej pow.  1252 m2

+ udział 1/6 cz. w działce

nr 1656/20 o pow. 2536 m2

 

85.000,-zł

 

 

17.000,-zł

 

Cena udziału w drodze dojazdowej stanowi 17,9% w/w ceny wywoławczej. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 25.09.2012 r., drugi przetarg w dniu 19.03.2013 r., a trzeci przetarg w dniu 10.09.2013 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. określone zostały jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Istnieje możliwość zabudowy w/w gruntów budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nin. działek nie zawierają wpisów.

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. W związku z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35), której część przepisów weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r. sprzedaż  działek: nr 1649/15 i nr 1655/20, zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku  z art. 2 pkt 33 tej ustawy. Sprzedaż udziału 1/6 części w działce nr 1656/20, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty w całości wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości i udziału wraz z należnym podatkiem VAT od ceny przypadającej za udział, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości (cena netto przypadająca za udział, stanowić będzie 17,9% łącznej ceny uzyskanej w przetargu). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 r. o godz. 10.00  w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 19 lutego 2014 r. wniosą wyżej wym. wadiumw pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji  o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. Laryskiej, poprzez działkę nr 1656/20, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. W pasie drogowym ulicy Laryskiej, na wprost wjazdu na działkę nr 1656/20, znajdują się słupy: energetyczny i teletechniczny. W przypadku konieczności poszerzenia istniejącego wjazdu i wystąpienia ewentualnej kolizji z nin. urządzeniami, nabywca nin. nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie (wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20), dokona przebudowy kolidujących urządzeń (po uzgodnieniu z właścicielami sieci). Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

W pobliżu północnej granicydziałki drogowej nr 1656/20przebiega czynny gazociąg Ø 100 oraz nieczynny gazociąg Ø 200, aw południowej jej częściprzebiega wodociąg Ø 110 (przyłącze do nowo budowanych w sąsiedztwie budynków). Przez nin. działkę przebiega również sieć kanalizacyjna, która została wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - kanalizacja sanitarna Ø 250 wraz ze studzienkami oraz przyłączamido granic  nieruchomości, umożliwiająca podłączenie się do istniejącej kanalizacji. Współwłaściciele działki drogowej nr 1656/20 zobowiązani będą zapewnić właścicielom w/w sieci dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

Przez zbywaną nieruchomość składającą się z działek nr: 1649/15 i 1655/20 o łącznej pow. 1252 m2 (w pobliżu północnej jej granicy)przebiega czynny gazociąg Ø 100, który nie utrudnia zbytnio zagospodarowania nieruchomości oraz nieczynny gazociąg Ø 200, który w przypadku kolizji z planowaną zabudową, winien być usunięty przez nabywcę na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Nabywca nin. nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi w/w sieci dostęp do sieci,celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii, ewentualnie usunięcia sieci.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

-   Uporządkować  teren, a w razie  konieczności  dokonać  wycinki  zieleni, po  wcześniejszym uzyskaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);

-  Dokonać aktualnych uzgodnień branżowych przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu oraz zrealizowaćniezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazodbioru ścieków i wód opadowych;

-  Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20o pow. 2.536 m2, zapisanej obecnie w księdze wieczystej nr KA1L/00039139/8, wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz w przypadku gdy zajdzie taka konieczność, dokonać ewentualnej przebudowy urządzeń kolidujących z wjazdem.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa