ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Oświęcimska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1500/4 o pow.26031 m2, na karcie mapy 1 obrębu Słupna, zapisanej wksiędze wieczystej KA1L/00017487/2. Nieruchomość jest niezabudowana, położona przy ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach i przeznaczona na cele produkcyjno – magazynowe i usługowe. Nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowicezatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem UP – tereny usługowo – produkcyjne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000.000,- zł

(słownie złotych: dwa miliony)

 

Nieruchomość obciążona jest umowami dzierżawy: w części o pow. 1231 m2 przy zachodniej granicy działki umową zawartą na czas nieokreślony z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną, a w części północnej umowami zawartymi na czas określony z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości istnieją wpisy z 1897 r. dotyczące prawa drogi przeniesione do tej księgi wieczystej z wykazu 306 Brzezinka. Ciężar ten nie dotyczy zbywanej nieruchomości, nie jest i nigdy nie był wykonywany przez przedmiotową działkę.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca 2014 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 5 marca 2014 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 400.000,- zł (słownie złotych: czterysta tysięcy)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski.Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

Nieruchomość usytuowana jest na południe od centrum miasta, posiada nieregularny kształt i prawie w całości jest ogrodzona płotem z płyt betonowych. W jej sąsiedztwie znajdują się zakłady produkcyjne, usługowe i magazynowe. Dla nieruchomości nie zostały dokonane uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej. Z treści mapy zasadniczej opracowanej dla tego terenu wynika, że przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Przy wschodniej granicy, w kierunku południowo – północnym sieć kanalizacyjna ko D300, przez środek nieruchomości w kierunku wschód - zachód oraz przy wschodniej granicy działki sieci wodociągowe woD, a przy zachodniej granicy nieruchomości sieć teletechniczna tm. W części północnej przedmiotowa działka została przebadana w celu określenia warunków geotechnicznych. Odwiercono na niej 1 otwór geotechniczny do głębokości 5 m i sporządzony został profil tego otworu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z tym przy jej sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz służebność ułożenia sieci uzbrojenia technicznego pasem gruntu o szer. 12 m po działce stanowiącej własność Gminy Mysłowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1295/5, przebiegająca wzdłuż północnej granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1294/5. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Oświęcimskiej. Zjazd do ulicy winien zostać wykonany na własny koszt, zgodnie z opracowaną koncepcją uzgodnioną z zarządcą drogi. W związku z tym, że część przedmiotowej nieruchomości obciążona jest umowami dzierżawy, z dniem podpisania notarialnej umowy sprzedaży, umowy te zostaną przeniesione na nabywcę (art. 678 Kodeksu cywilnego). Wraz z gruntem nowonabywca przejmie również obowiązek usunięcia wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników.

Zabudowa nieruchomości i jej zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. W związku z tym, że przedmiotowa działka znajduje się na obszarze terenu górniczego przy ustaleniu warunków jej zabudowy konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego. Na nieruchomości zrealizować można inwestycje z przeznaczeniem na cele produkcyjno – magazynowe i usługowe. W przypadku realizacji inwestycji wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 52) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, może wystąpić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania zaplanowanego przedsięwzięcia na środowisko. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a w razie takiej konieczności dokonania wycinki istniejącej zieleni. W przypadku, kolizji projektowanej zabudowy z przebiegającymi sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po przeprowadzeniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowiceprzy Placu Wolności Nr 2 lub pod tel. nr (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa