ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Dworcowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości Gminy Mysłowice położonych przy ulicy Dworcowej w Mysłowicach, o łącznej pow. 12913 m2, obejmujących działkę nr 2373/53 o pow.1351 m2 zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00025224/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz działkę nr 2440/45 o pow. 11562 m2 zapisaną w księdze wieczystej KA1L/00033499/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej. Nieruchomości nie posiadają pokrycia planem miejscowym, aStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowicezatwierdzoneuchwałą Rady Miasta Mysłowicez dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości przeprowadzony w dniu 26 listopada 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000,- zł

(słownie złotych: siedemset tysięcy)

 

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 14 maja 2014r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 140.000,- zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy)na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski.Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwrócone będzie bez oprocentowania w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości, w przypadku małżonka zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Informacje dotyczące zbywanych działekoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

Nieruchomości usytuowane są na południe od centrum miasta, w dzielnicy Brzezinka. Posiadają nieregularny kształt i porośnięte są wysoką zielenią i drzewami. W sąsiedztwie nieruchomości, od ich wschodniej strony, znajdują się tory kolejowe o kierunku Katowice – Oświęcim, posadowione są słupy elektryczne NN, przebiegają sieci gazowe ø100, ø200 i ø500 oraz trasa kabli energetycznych NN, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności.  Od strony południowo - wschodniej działek znajduje się wysoka skarpa, odgradzająca nieruchomość od ulicy Dworcowej.Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z drogi publicznej ulicy Dworcowej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Przedmiotowy teren stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest na cele działalności gospodarczej. Zagospodarowanie nieruchomości i ich zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanych na wniosek nabywcy. Ze względu na sąsiedztwo torów kolejowych (istniejącego szlaku kolejowego relacji Katowice – Oświęcim) zabudowa i zagospodarowanie działki nr 2440/45 może być istotnie ograniczone właściwymi przepisami regulującymi możliwość zbliżania się z zainwestowaniem /zabudową do wwym. szlaku kolejowego. Celem uzyskania jednoznacznej odpowiedzi w wymienionym powyżej zakresie wymagane będzie uzyskanie stosownego stanowiska właściwych jednostek Polskich Kolei Państwowych S.A. lub ich następców prawnych. Na podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr XXIV/420/12 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Larysz”, „Krasowy” w Mysłowicach, przedmiotowy teren objęty został opracowaniem planu miejscowego.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości ich nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

  • uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
  • uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni, w razie kolizji z planowaną inwestycją.

W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po dokonaniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta o przetargach oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanych nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, który będzie udzielał informacji dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu. 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa