ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie w roku 2014 nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod lokalizację czterech „ogródków letniej konsumpcji” – sprzedaż sezonową

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w roku 2014 nieruchomości położonej w Mysłowicach przy ulicy Rynek  oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnych: 662/170 o powierzchni 4.357 m2, k.m. 8, Obręb Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1L/00020952/7, celem wybrania najkorzystniejszej oferty z przeznaczeniem pod lokalizację czterech „ogródków letniej konsumpcji” – sprzedaż sezonową o powierzchni:

 • lokalizacja nr I „ogródek letniej konsumpcji” – 58 m2,
 • lokalizacja nr II „ogródek letniej konsumpcji” – 72 m2,
 • lokalizacja nr III „ogródek letniej konsumpcji” – 155 m2,
 • lokalizacja nr IV „ogródek letniej konsumpcji” – 92 m2.

W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa.

Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice Uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych.

Zagospodarowanie nieruchomości ma być zgodne z opracowaną koncepcją zagospodarowania i nie może ingerować w obszar terenowo stanowiący pas drogowy drogi publicznej ul. Rynek. Szczegółowe warunki dzierżawy określa projekt umowy.

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 8,25 zł. (słownie: osiem złotych 25/100) netto miesięcznie,za 1 m2 nieruchomości, dla każdej z lokalizacji z osobna płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Do czynszu dzierżawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy dzierżawy (obecnie obowiązuje 23% stawka).

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 21 marca 2014r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości odpowiednio:

 • 287,10 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 10/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr I,
 • 356,40 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć złotego 40/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr II,
 • 767,25 zł. (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 25/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr III,
 • 455,40 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 40/100) dla „ogródka letniej konsumpcji nr IV,

zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Prezydent Miasta może odwołać przetarg bez podania przyczyny.

Oferta przetargowa i kryteria jej oceny:

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w roku 2014 nieruchomości Gminy Mysłowice, położonych przy ulicy Rynek w Mysłowicach” – „ogródek letniej konsumpcji nr ….”, najpóźniej do dnia 21 marca 2014 r. do godz. 13.00 w pokoju nr 407 na III piętrze budynku Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach.

Oferta powinna zawierać:

 • imię nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna, czy inny podmiot;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, jej stanem faktycznym i prawnym, oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i przyjmuje go bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność i będących w posiadaniu Gminy Mysłowice i zakresu pracy Komisji Przetargowej); 
 • oświadczenie, że oferent nie posiada zaległości wobec gminy z tytułu należności cywilno – prawnych i podatkowych;
 • oferowaną stawkę czynszu dzierżawnego netto miesięcznie za 1 m² gruntu, która nie może być niższa, ani równa stawce wywoławczej, oraz czasookres na jaki ma być zawarta umowa dzierżawy;
 • zaznaczoną na koncepcji rozlokowania stref dla lokalizacji ogródków letniej konsumpcji na płycie Rynku kolorem czerwonym wybraną lokalizację „ogródka letniej konsumpcji”;
 • kopię dowodu wniesienia wadium;
 • aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie wydzierżawiana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej;
 • oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu;
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Przetarg ma na celu wybranie najkorzystniejszej oferty. Ocenie podlegać będzie oferowana wysokość czynszu dzierżawnego – 100%.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja Przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 

Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Informacje dotyczące nieruchomości i sposobu ich zagospodarowania:    

Nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,

Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykona niezbędne inwestycje, w tym ustawi „ogródek letniej konsumpcji” bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
 • zrealizuje niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii oraz zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości instytucjom kultury i sportu Miasta Mysłowice do organizacji imprez miejskich w terminie wcześniej z nim uzgodnionym bezpośrednio przez organizatora tych imprez. Ponadto na czas imprez organizator będzie miał prawo wprowadzić firmy zewnętrzne świadczące usługi np.: rozrywkowe, gastronomiczne i inne uznane przez siebie za niezbędne do prawidłowego przebiegu i charakteru wydarzenia kulturalnego, rekreacyjnego lub sportowego.

Oferent, który przetarg wygra zostanie zobowiązany do wzięcia udziału w protokolarnym przekazaniu nieruchomości, które to wydanie zostanie wykonane przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej – Zespołu Administracji Drogowej.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta o przetargach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Wszelkich informacji dotyczących organizowanego przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego pokój nr 407, III piętro, tel. kontaktowy (32) 31 71 168 w godzinach pracy urzędu.

Informacji w sprawie organizowanych imprez kulturalnych i zasad współpracy można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pokój nr 318, II, piętro tel. kontaktowy (32) 31 71 217 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324 w godzinach pracy urzędu. 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa