ePUAPSEKAPSilesia

Rada Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Zadania i uprawnienia rady miasta
Zadania i uprawnienia rady miasta określa w art. 18 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Do właściwości rady miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

Ustawa o samorządzie gminnym określa, jakie sprawy należą do właściwości rady miasta. Są to:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia prezydenta miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek prezydenta miasta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi miasta z tego tytułu;
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad prezydent miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady miejskiej;
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez prezydenta miasta;
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę miejską;
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez prezydenta miasta;
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym;
 10. określanie wysokości sumy, do której prezydent miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady miasta.
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa