ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja LXXV
Data: 7 listopada 2023
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (150.49 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2023 r. o godz. 17:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmian budżetu i zmian
  w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok  (nr 1) (388.82 KB).

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie emisji obligacji w kwocie 23.000.000,00 zł  (nr 2) (51.28 KB).

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 3) (120.99 KB).

 5. Zamknięcie sesji.

Sesja LXXVI
Data: 20 listopada 2023
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (139.92 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 20 listopada 2023 r. o godz. 18:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmian budżetu i zmian
  w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok  (nr 1) (18131.48 KB).

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie emisji obligacji w kwocie 23.000.000,00 zł  (nr 2) (1129.85 KB).

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 3) (4345.93 KB).

 5. Zamknięcie sesji.

 

Sesja LXXVII
Data: 30 listopada 2023
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (142.11 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice na lata 2023 – 2030”  (nr 2) (1507.7 KB);

  2. zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 z dnia 30 września 2021r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mysłowice”  (nr 3) (268.33 KB).

 3. Ocena realizacji inwestycji w mieście Mysłowice.

 4. Koncepcja programowo-przestrzenna dla terenu byłej Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice.

 5. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad określeniem szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie
   oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania  (nr 14) (295.5 KB);

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad nadaniem nazwy ulicy
   na odcinku od skrzyżowania z ul. Cmentarną do drogi ekspresowej S1 oraz zaliczeniem
   jej do kategorii drogi gminnej publicznej  (nr 30) (1360.37 KB);

  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

  4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miasta Mysłowice.

 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 7. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta  (druk) (572.92 KB)

 8. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

  1. zbycia akcji należących do Gminy Miasta Mysłowice w spółce Tramwaje Śląskie S.A. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii  (nr 13) (207.49 KB);

  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024  (nr 18) (495.92 KB);

  3. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok  (nr 28) (340.12 KB);

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 29) (122.83 KB);

  5. wyrażenia zgody na zawarcie na 2024 r. porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mysłowice a Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec wykonania zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z obszaru Gminy Mysłowice
    (nr 1) (82.84 KB);

  6. nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice  (nr 5) (353.42 KB);

  7. Rocznego programu współpracy Gminy Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024  (nr 17) (366.69 KB);

  8. zmiany Uchwały Nr L/774/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 roku
   w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
   w którym kończą 6 lat, w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice  (nr 8) (76.03 KB);

  9. zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach
    (nr 16) (79.48 KB);

  10. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
   na lata 2024-2028  (nr 10) (217.15 KB);

  11. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mysłowice Porozumienia z Miastem Katowice
   w sprawie udzielenia przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Katowicach świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Mysłowice  (nr 19) (128.8 KB);

  12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach
   przy ul. Uroczej  (nr 4) (771.05 KB);

  13. wyrażenia zgody na służebność drogową na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej
   w Mysłowicach przy ul. Leśnej  (nr 6) (387.57 KB);

  14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach
   przy ul. Bolesława Leśmiana  (nr 7) (375.36 KB);

  15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach
   przy ul. Świerkowej  (nr 9) (1095.83 KB);

  16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach - Dziećkowicach  (nr 11) (1829.85 KB);

  17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach
   przy ul. Partyzantów  (nr 12) (2273.32 KB);

  18. wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Gminy Miasta Mysłowice darowizny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa  (nr 15) (200.82 KB);

  19. zmiany uchwały Nr XXXV/529/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną  (nr 20) (248.51 KB);

  20. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej oraz przy ul. Wałowej
    (nr 21) (163.29 KB);

  21. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Matejki  (nr 22) (162.95 KB);

  22. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Miarki oraz przy ul. Chrzanowskiej
    (nr 23) (163.05 KB);

  23. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej oraz z dwóch lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej  (nr 24) (164.7 KB);

  24. wyrażenia opinii dotyczącej zmiany rozstrzygnięcia w przedmiocie rozłożenia
   na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej
   w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach
   przy ul. Robotniczej /  (nr 25) (161.99 KB);

  25. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej /  (nr 26) (162.4 KB);

  26. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Wielkiej Skotnicy oraz przy
   ul. Robotniczej (nr 27);

 10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice  (druk) (1492.16 KB)

 11. Zamknięcie Sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa