ePUAPSEKAPSilesia

Sesje Rady Miasta

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja LXII
Data: 11 stycznia 2023
Wynik głosowania: Załącznik (331 KB)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmian budżetu Miasta Mysłowice na 2023 rok  (nr 1) (218.23 KB).

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 2) (185.91 KB).

  4. Zamknięcie sesji.

Sesja LXIII
Data: 26 stycznia 2023
Plik z porządkiem obrad: Załącznik (108.05 KB)

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice zawiadamia, że w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice.

..:: Transmisja na żywo ::..

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Mysłowice.

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mieście Mysłowice, w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

3.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  w Mysłowicach za 2022 rok  (nr 1) (262.01 KB).

4. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

4.1. przyjęcie Sprawozdania z pracy Rady Miasta Mysłowice w 2022 roku,

4.2. przyjęcie Sprawozdań z pracy Komisji Rady Miasta Mysłowice w 2022 roku,

4.3. analiza działań, podjętych przez Prezydenta Miasta Mysłowice, po uznaniu skarg przez Radę Miasta Mysłowice w latach 2021 – 2022, za zasadne;

4.4. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na działania Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 12) (214.84 KB);

4.5. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe załatwianie spraw oraz naruszenie interesu społecznego przez Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 13) (208.57 KB);

4.6. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani ... na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice  (nr 14) (209.25 KB);

4.7. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

5. Wnioski i oświadczenia Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

7. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta  (druk) (72.74 KB).

8. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

8.1. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2023 rok  (nr 15) (104.46 KB),  autopoprawka (258.25 KB);

8.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice  (nr 16) (108.21 KB),  autopoprawka (23.88 KB);

8.3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Zofii Nałkowskiej  (nr 2) (427.55 KB);

8.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mysłowicach w rejonie ulic: Mikołowskiej - Obrzeżnej Zachodniej - Irysów  (nr 3) (950.26 KB);

8.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Portowej 4, 6, 8  (nr 4) (681.85 KB);

8.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Placu Wolności 7  (nr 7) (866.29 KB);

8.7. zmiany uchwały nr LX/982/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Mieście Mysłowice na rok szkolny 2022/2023  (nr 5) (103.48 KB);

8.8. zmiany uchwały Nr LIV/846/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji  (nr 6) (348.66 KB);

8.9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023   (nr 8) (42.82 KB);

8.10. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności  (nr 9) (231.03 KB);

8.11. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  (nr 10) (16071.23 KB);

8.12. wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Miejskiemu Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Towarowej oraz przy ul. Robotniczej  (nr 11) (163.66 KB).

Zamknięcie sesji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa