ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul.Chrzanowska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2556/396 o pow. 703 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ul. Chrzanowskiej, na karcie mapy 1 obrębu Brzęczkowice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00009909/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług. Zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonymi Uchwałą Nr XII/146/99 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 30 czerwca 1999 r., ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego Nr 54 poz. 1289 z 1999 r., wyżej wym. działka posiada przeznaczenie określone jako MU II - ekstensywna zabudowa mieszkaniowo - usługowa (C.2). Właściwym kierunkiem wykorzystania przedmiotowej działki jest realizacja zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów w/w planu miejscowego. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63.000,-zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 9.30 w sali nr 204
 Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 4 czerwca 2014 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 12.600,-zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  •  Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  •  Dokument tożsamości.
  •  Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w  przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w  przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  •  Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w  przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  •  Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie  licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  •  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami  przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  •  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  •  Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę na cele zgodne z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka posiada kształt regularny zbliżony do trapezu, porośnięta jest trawą i samosiejkami krzewów. Teren działki jest nierówny. W północno – zachodnim narożu działki nr 2556/396 przebiega krawędź drogi gruntowej, a wzdłuż południowej jej granicy przebiega odcinek przyłącza wodociągowego do sąsiednich budynków położonych przy ul. Chrzanowskiej Nr 57c i Nr 57d. Przy zagospodarowaniu działki nabywca zobowiązany będzie zachować odpowiednią strefę ochronną od przebiegającej sieci oraz zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Zgodnie z zapisami planu miejscowego nabywca zobowiązany również będzie, przy realizacji zabudowy, prowadzić prace ziemne pod nadzorem archeologicznym. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki będzie się odbywać od ul. Chrzanowskiej, po działce gminnej nr 3021/396, stanowiącej wewnętrzną ogólnodostępną drogę dojazdową. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
- Uporządkować teren oraz dokonać ewentualnej wycinki zieleni kolidującej z planowaną inwestycją;
- Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/gospodarka/ogłoszenia o przetargach i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. 32 31 71 236.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa