ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Portowej w Mysłowicach

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza rokowania po drugim przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnymna sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach - Słupnej przy ulicy Portowej, obejmującej działkę oznaczoną nr 1480/151 o pow. 1572 m2, zapisaną w księdze wieczystej Brzezinka wykaz L-187 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, dla osób fizycznych lub prawnychlegitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zapewnienia dla tej działki dostępu do drogi publicznej. Na działce usytuowany jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, zdewastowany budynek przemysłowy o pow. zabudowy 283,10 m2 i kubaturze 1728 m3. Nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 6 lipca 2000 r. Nr XXII/265/2000, przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem Z III – ogrody działkowe, cmentarze, zieleń izolacyjna oraz pozostała towarzysząca infrastrukturze komunalnej i częściowo dla strefy oznaczonej MU II – zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności. Nieruchomość ze względu na bliskość torów kolejowych może być wykorzystana na cele usługowe, nieuciążliwe dla środowiska, bez emitowania hałasu poza granice działki.


Przetargi ograniczone ogłoszone na sprzedaż w/wym. nieruchomości: pierwszy na dzień 1 września 2008 r. drugi na dzień 17 listopada 2009 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.300,- zł
(słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta)


W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 23 lutego 2010 r. do godz. 1500 w Wydziale Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice pokój nr 302 II piętro, w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Portowej w Mysłowicach”, złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeŜeli zgłaszającym jest osoba prawna lubinny podmiot;
  • datę sporządzenia zgłoszenia;
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty;
  • kopię dowodu wpłaty zaliczki;
  • aktualny (ważny 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do działki nr 1480/15;.
  • mapę ewidencyjną, uzyskaną i potwierdzoną w powiatowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, z oznaczeniem posiadanej nieruchomości zgodnym z zapisem w księdze wieczystej.

Rokowania odbędą się w dniu 2 marca 2010 r. o godz. 1100 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

Zaliczkę z tytułu zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się uczestnika rokowań ustalonego jako nabywca od zawarcia umowy sprzedaży, w  wysokości 3.260,- zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt) należy wpłacić do dnia 23 lutego 2010 r. na konto: Urząd Miasta Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Zaliczkę wpłaconą przez osobę, która rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań, na wskazane rachunki bankowe.
Cenę nieruchomości uzyskaną w drodze rokowań można rozłożyć na raty. Pierwsza rata wynegocjowanej ceny nieruchomości podlega zapłacie nie później niż przed zawarciem umowy sprzedaży. Raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie ustalonym przez komisję w protokole rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona części ceny podlega oprocentowaniu według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy o zapłatę reszty ceny sprzedaży podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.


Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.


Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:
1. Oryginał dowodu wpłaty zaliczki.
2. Dokument toŜsamości.
3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
przetargu:

  • odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla kaŜdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w rokowaniach, w przypadku osób reprezentujących uczestników rokowań.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:


Nieruchomości położona jest w zagłębieniu terenu w rejonie ulicy Portowej i Rzecznej, od strony północno – wschodniej sąsiaduje z torami kolejowymi kolei piaskowej, od strony południowo – zachodniej znajdują się działki zabudowane budynkami jednorodzinnymi, teren uzbrojony jest w podstawowe elementy infrastruktury technicznej i objęty jest oddziaływaniem eksploatacji górniczej, nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Budynek usytuowany na nieruchomości jest w złym stanie technicznym, a zużycie ocenione zostało na 80%, konstrukcja budynku nie wykazuje większych uszkodzeń, stwarzających zagrożenie katastrofy budowlanej lub wymagających rozbiórki.
Zagospodarowanie nieruchomości winno być zgodne z funkcją jej wyznaczoną w obowiązującym studium, a możliwość rozbudowy lub  adaptacji istniejącej zabudowy nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które na wniosek nabywcy zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy. Możliwości inwestycyjne na przedmiotowej działce uwarunkowane będą przepisami szczegółowymi dotyczącymi między innymi kolei, a wpływającymi na obszar tej nieruchomości.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci kolidujących z inwestycją, a nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, nie będzie ponosił z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 032 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa