ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Kubicy za Nr 38

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2533/70 o pow. 1.608 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice,  położonej  w  Mysłowicach  -  Kosztowach  przy  ul.  Kubicy  za  Nr  38,  na  karcie  mapy  3 obrębu Kosztowy, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 26501 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przeprowadzone  ustne  przetargi  nieograniczone  na  zbycie  nin.  nieruchomości  tj.  pierwszy  przetarg w dniu 27.04.2010 r., a drugi przetarg w dniu 31.08.2010 r. - zakończyły sięwynikiem negatywnym. Nin.  działka  wykazana  jest  w  operacie  ewidencji  gruntów  jako  użytek  Ps  V,  nie  posiada  pokrycia planem  miejscowym,  a  w  Studium  Uwarunkowań i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta  Mysłowice,  uchwalonym  przez  Radę Miasta  Mysłowice  uchwałą Nr  XXX/656/08  z  dnia  30 października 2008 r. określona została jako: MN– tereny zabudowy jednorodzinnej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.000,-zł
(słownie: sto dwadzieścia pięćtysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą  najpóźniej do dnia 16 lutego 2011 r. wadium w wysokości 25.000,-zł (słownie: dwadzieścia pięćtysięcy złotych) ze wskazaniem  nr działki  na  konto:  Urząd  Miasta  Mysłowice  Nr  25  1240  4227  1111  0000  4846  4055 PEKAO  S.A. Mysłowice  ul.  Mikołowska  6.  Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się datę uznania  rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał  zalicza  się na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić osobę ustaloną jako  nabywca  nieruchomości o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  najpóźniej  w  ciągu  21  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: 

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

 • osoby reprezentujące  w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

 

Cudzoziemcy  mogą nabywać nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość niezabudowana,  położona  przy  ul.  Kubicy  za  Nr  38  (w  drugiej  linii  zabudowy), posiada kształt nieregularny, w części porośnięta jest zieleniąwysoką. Dojazd do zbywanej działki nr  2533/70  będzie  się odbywać od  zachodniej  części  nin.  działki,  po  działkach  gminnych  nr: 2534/70, 1490/70 i 1492/329 (drogągruntową). Przez działkę nr 2533/70 przebiega napowietrzna sieć energetyczna,  podziemna  sieć wodociągowa  PE  40,  na  działce  znajduje  się także  słup energetyczny.  Nieruchomość może  być wykorzystana  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z  zastrzeżeniem,  że  projektowany  obiekt  budowlany  nie  może  naruszać istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  oraz  nadziemnego  terenu i  przy  jego  lokalizacji  zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku gdyby jednak projektowana  zabudowa kolidowała  z  przebiegającymi  sieciami,  nabywca  zobowiązany  będzie  na  własny  koszt  dokonać przełożenia  sieci,  po  uzgodnieniu  z  ich  gestorami.  Nabywca zobowiązany  będzie  zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

2. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • w razie konieczności dokonaćwycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją (ewentualne  opłaty  z  tym  związane  ponosi nabywca);
 • zrealizować  niezb ędne  dla   zamierzonej   inwestycji   uzbrojenie   techniczne   i   uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązaćsposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • uporządkować teren i w razie konieczności wykonać dojazd do działki nabytej w przetargu.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  teŜ wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto  Mysłowice  nie  będzie  ponosiło  z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.


Treść nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia  o  przetargach”,  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu  Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu (w godz. pracy urzędu), tel. 32 31 71 236.

 


 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa