ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ulica Stadionowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Stadionowej, obejmującej działkę oznaczoną nr 1285/4 o pow. 6893 m2, zapisaną w księdze wieczystej Nr 9765 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zapewnienia dla tej działki dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowy grunt nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice  zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczony jest dla strefy oznaczonej symbolem UP – tereny usługowo – produkcyjne oraz KDZ – drogi zbiorcze. W księdze wieczystej prowadzonej dla tej  nieruchomości w dziale III zapisany jest ciężar z 1939 r. dotyczący bezpłatnego prawa drogi i służebność na rzecz właściciela i każdoczesnych następców prawnych nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Brzezinka wykaz l. 203, który nie jest i nigdy nie był wykonywany przez przedmiotową nieruchomość.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 330.000,- zł
(słownie złotych: trzysta trzydzieści tysięcy)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 22% podatek VAT, płatna jest w całości nie później niżdo dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przetarg na w/wym. działkę jest ograniczony dla osób legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości do niej przyległych, którzy do dnia 4 marca 2010 r. wpłacą wadium w wysokości 66.000,- zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr  25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6 (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu) oraz w w/wym. terminie do godz. 1500 w pok. nr 302 Urzędu Miasta Mysłowice, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony – Stadionowa”, złożą dowody potwierdzające spełnienie  warunków przetargu, tj.

 • Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.
 • Aktualny (ważny 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do działki nr 1285/4.
 • Mapę ewidencyjną, uzyskaną i potwierdzoną w powiatowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, z oznaczeniem posiadanej nieruchomości zgodnym z zapisem w księdze wieczystej.
 • Kserokopię dowodu wniesienia wadium.
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest podpisanie z Gminą Mysłowice umowy dotyczącej zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, w terminie do dnia 4 marca 2010 r., zgodnie z zapisami obowiązujących: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice. Komisja Przetargowa w dniu 9 marca 2010 r. sprawdzi, czy zostały spełnione łącznie w/wym. warunki uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym i następnego dnia tj. 10 marca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice (II piętro) wywiesi listę osób zakwalifikowanych.


Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


Przed otwarciem przetargu osoby zakwalifikowane winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokumenty tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest bez oprocentowania, w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz opłat sądowych z tym związanych.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Nieruchomość jest nierówna, podmokła i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Na gruncie zlokalizowana jest skarpa, a całość porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Przy jej wschodniej granicy przebiega gazociąg ø 90, stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Przez przedmiotową nieruchomość zaplanowano i zaprojektowano przebieg sieci cieplnej wysokich parametrów zasilającej miasto Mysłowice i została wydana decyzja z dnia 20.10.2008 r. nr BUA.I.7331- B-47/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z zapisami w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice na niniejszej nieruchomości przewidziano pas rezerwy terenu pod drogę publiczną jako łącznik ulicy Stadionowej z ulicą Oświęcimską i ulicą Karola Miarki.
Zagospodarowanie nieruchomości. Z uwagi na fakt objęcia przedmiotowej nieruchomości w/w decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nabywca nieruchomości przy jej zagospodarowaniu zobowiązany będzie do uwzględnienia treści niniejszej decyzji. Znaczy to, że co do części nieruchomości objętej tą decyzją, do momentu jej skonsumowania, wyłączenia z obiegu prawnego lub dokonania jej zmiany w zakresie precyzującym przebieg inwestycji (potencjalne zajęcie terenowe), nie jest możliwe wydanie w obszarze działki innej decyzji lokalizacyjnej – celu publicznego lub warunków zabudowy, z nią sprzecznej. Do tego czasu warunki korzystania z gruntu przeznaczonego pod przyszły ciepłociąg nabywca zobowiązany będzie ustalić z jego inwestorem – Spółką Ciepłowniczo – Energetyczną JAWORZNO III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Al. Tysiąclecia 7. Ze swobodnego zagospodarowania przez nabywcę wyłączona zostaje równieŜ część nieruchomości pod zaprojektowaną drogę publiczną, zgodnie z zapisami w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice oznaczona symbolem KDZ. Przed przystąpieniem do niniejszego przetargu jego uczestnik zobowiązany jest zawrzeć z Gminą Mysłowice umowę dotyczącą zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości z podanymi wyżej ograniczeniami w jej zagospodarowaniu.
Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego wykonanie, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami nabywcy związanymi z opracowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko.
Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliŜenia do sieci uzbrojenia terenu, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci. W przypadku takiej konieczności nabywca umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia ich konserwacji lub usunięcia awarii.
W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej, która została zaprojektowana na przedmiotowej nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, nabywca zobowiązany będzie do przekazania na rzecz Gminy Mysłowice części działki przeznaczonej pod tę drogę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.


Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:

 • uzyskać zapewnienie dostawy mediów,
 • zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji,
 • w razie konieczności uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni oraz zniwelować teren,
 • dokonać wznowienia znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 8:00 do 15:00, tel. 032 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa