ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustny przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Długa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1787/122 o pow. 841 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Dziećkowicach przy ul. Długiej pomiędzy Nr 234, a Nr 236, na karcie mapy 3 obrębu Dziećkowice, zapisanej w księdze wieczystej KW 27333 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej. Przeprowadzony w dniu 24 listopada 2009r. pierwszy przetarg na zbycie nin. działki zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Dziećkowice”, przedmiotowa działka posiada przeznaczenie:
MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Nin. działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.000,-zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2010r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 17 marca 2010r. wadium w wysokości 13.000,-zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) ze wskazaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaŜy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  •  dowód wniesienia wadium (oryginał),
  •  dokument tożsamości,
  •  aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, 

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu, 
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest niezabudowana, prowizorycznie ogrodzona drewnianym ogrodzeniem, częściowo porośnięta nieurządzonym drzewostanem owocowym. Na nin. nieruchomości (przy południowej jej granicy) znajduje się obiekt WC przynależny do sąsiedniej posesji położonej przy ul. Długiej Nr 236. Użytkownicy tego obiektu zobowiązani są do zmiany jego usytuowania w terminie 14-u dni od datyrozstrzygnięcia przetargu.

W zachodnim krańcu zbywanej działki w kierunku północ – południe i częściowo wzdłuż północnej jej granicy przebiega sieć gazowa średnioprężna o średnicy 63 mm, która nie koliduje z planowaną zabudową mieszkaniową. Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celemprzeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona przekładki sieci, po uzgodnieniu z właścicielem sieci.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

a) W razie konieczności uporządkować teren i usunąć stare drewniane ogrodzenie;

b) Wykonać niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;

c) W przypadku ewentualnej kolizji planowanej zabudowy z zielenią, wystąpić o stosowne zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (koszty i opłaty związane z wycinką ponosi nabywca);

d) Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

 

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 8:00 do 15:00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu tel. (32) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa