ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Białobrzeskiej i Dzióbka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Kosztowach w rejonie ulic: Białobrzeskiej i Dzióbka, obejmującej działkę nr 1078/3 o pow. 12.205 m2, na karcie mapy 2 obrębu Kosztowy, zapisaną w księdze wieczystej KW 20619 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyżej wym. działka wykazana jest w operacie ewidencji gruntów jako użytek: Bp, R V, Ł IV. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Brzezinka Południowa” przedmiotowa nieruchomość posiada przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej. Nin. grunt zostanie sprzedany     w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zgodnie z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu istnieje możliwość przeznaczenia  nin. gruntu pod budowę ok. 11 domków w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,-zł

(słownie: milion pięćset tysięcy złotych)

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2009r. o godz. 12.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia17 lutego 2009r. wadium w wysokości 300.000,-zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)ze wskazaniem numeru działki na konto:Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 •   dowód wniesienia wadium (oryginał),
 •  dokument tożsamości,
 •   aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  1. odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 •   osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 •   oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu, jak również z obciążeniami nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 •   oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 •   numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 31 sierpnia 2009r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1.  Nin. grunt winien być wykorzystany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach. Zbywana działka jest płaska, posiada kształt prostokąta. Położona jest pomiędzy dwoma ulicami: Białobrzeską i Dzióbka. Od strony ul. Białobrzeskiej znajdują się ruiny po dawnych zabudowaniach i rosną drzewa. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna (stoją słupy), przy północnej granicy przebiega sieć wodociągowa, a w południowo – zachodnim rogu działki kanalizacja sanitarna (nin. sieci nie utrudniają zagospodarowania działki). Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. 

2. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach  i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Wyburzyć istniejące na działce ruiny i uporządkować teren;
 • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji  zezwalającej na  usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 •  Uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (opłaty ponosi nabywca);
 •  Zrealizowaćniezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazodbioru ścieków;
 •  Wykonać na nabytej działce wewnętrzną drogę dojazdową do planowanych budynków.

4. Część zbywanej nieruchomości od strony północnej obciążona jest umową dzierżawy zawartą do dnia 31.03.2009r. na cele składowe. Nabywca przejmie zobowiązania wynikające z nin. umowy.

5. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia wraz z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Ogłoszenia”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenuoraz z dokumentacją geotechniczną gruntu, tel. (032) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa