ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż lokalu - ul. Kubicy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Mysłowice, znajdującego się w budynku przy ulicy Walentego Kubicy nr 50 w Mysłowicach – Kosztowach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawem własności do ułamkowej części gruntu wynoszącym 1451/10000, oznaczonym jako działka nr 2385/76 o pow. 697 m2, zapisanym w księdze wieczystej Nr 29567 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Lokal znajduje się na parterze budynku, wyposażony jest w energię elektryczną, wodę i kanalizację, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 29,75 m2. Nie jest przedmiotem najmu, ani przedmiotem umowy dzierżawy i stanowi samodzielny lokal użytkowy, który uprzednio był wykorzystywany na cele magazynowe. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem MN - tereny zabudowy jednorodzinnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości lokalowej ogłoszony na dzień 1 września 2009 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 17 listopada 2009 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,- zł
(słownie złotych: osiemnaście tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.


Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2010 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 17 marca 2010 r. wpłacą wadium w wysokości 3.600,- zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez  usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłoŜyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości zapoznać się Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236. Lokal zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych w Mysłowicach przy ulicy Miarki 7 – tel. kontaktowy (032) 222 24 97.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa