ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych - ul. Kościelniaka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta ogłasza ustny przetarg nieoraniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Kościelniaka, na karcie mapy 4 obrębu Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej KW 29270 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej:

1) działka nr 1142/128 o pow. 943 m2, cena wywoławcza wynosi  110.000,-zł,wadium wynosi 22.000,-zł

2) działka nr 1144/128 o pow. 644 m2, cena wywoławcza wynosi    71.000,-zł, wadium wynosi 14.200,-zł

3) działka nr 1145/128 o pow. 639 m2, cena wywoławcza wynosi    70.000,-zł,wadium wynosi 14.000,-zł

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie:

MU II – tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej.

Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działek, z zaokrągleniem      w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia25 lutego 2009r. wyżej wym. wadium ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6.

Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości               o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 •   dowód wniesienia wadium (oryginał),
 •   dokument tożsamości,
 •   aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  1. odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 •   osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 •   oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 •   oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.       w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 •   numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1.  Działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach.

2.  Działka nr 1142/128 położona jest bezpośrednio przy ul. Kościelniaka, posiada kształt nieregularny. Teren nieruchomości nachylony w kierunku północnym.

3.  Działki nr 1144/128 i nr 1145/128 położone są w rejonie ul. Kościelniaka, posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości również nachylony w kierunku północnym. Dojazd do tych działek będzie się odbywać od ulicy Kościelniaka - po działce gminnej nr 1139/128, na zasadzie nieodpłatnej służebności gruntowej, która zostanie ustanowiona przy sprzedaży. Nabywcy działek nr 1144/128 i nr 1145/128 zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie wykonać na działce nr 1139/128 dojazd do działek nabytych w przetargu. 

4.  Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

- Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);

-  Wykonać badanie geotechniczne gruntu;

- Zrealizowaćniezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazrozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków.

5. Obciążenia nieruchomości: W księdze wieczystej KW 29270, w której znajdują się m.in. w/w działki,  w dziale III wpisane są obciążenia dotyczące prawa drogi, przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Obciążenia te nie dotyczą bezpośrednio zbywanych działek, ale je obciążają.

6.W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

7. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.plw zakładce „Ogłoszenia”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu, tel. (032) 31-71-236.   

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa