ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Witosa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1938/45 o pow. 924 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Dziećkowicach przy ul. Witosa, na karcie mapy 2 obrębu Dziećkowice, zapisanej w księdze wieczystej KW 21989 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. działki tj. pierwszy przetarg w dniu 26.08. 2009r. a drugi przetarg w dniu 17.11.2009r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice dla dzielnicy „Dziećkowice”, przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Nin. działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63.000,-zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2010r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 17 marca 2010r. wadium w wysokości 12.600,-zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych) ze wskazaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,

 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W pobliżu południowej granicy działki nr 1938/45 przebiega sieć gazowa, która przecina również minimalnie południowo-zachodnią część tej działki. Działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Uporządkować teren i usunąć ewentualne pozostałości po byłym ogrodzeniu;
 • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 8:00 do 15:00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu, tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa