ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Skośna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent  Miasta  Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach-Słupnej  przy ul. Skośnej obok Nr 8, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Nin. grunt obejmuje działkę nr 330/36 o pow. 308 m2, położoną na karcie mapy 1 obrębu Słupna, zapisaną w księdze wieczystej KW 24567 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, wykazaną w operacie ewidencji gruntów jako użytek R V.

Nin. działka nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako: UP – tereny usługowo – produkcyjne.

Wstępnie stwierdzono, że istniejące otoczenie w przeważającej części jest funkcją mieszkaniową i w przypadku lokalizacji zabudowy, funkcja mieszkaniowa będzie funkcją dominującą w ustaleniach lokalizacyjnych. Ze względu na małą szerokość działki wynoszącą ok. 16 m oraz małą jej powierzchnię – istnieje możliwość zabudowy w granicy. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,-zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

 

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia4 marca 2009r.  wadium w wysokości 5.000,-zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zewskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice  Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.

Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  1. odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,
 •   osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu, a w szczególności, że przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych działająca na rzecz Skarbu Państwa nie wykonana prawa pierwokupu z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego - przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 •   oświadczenie, że oferent nie będzie wnosił żadnych roszczeń ani pretensji w stosunku do Gminy Miasta Mysłowice, w przypadku skorzystania z przysługującego wyżej wym. Agencji prawa pierwokupu,
 •   oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108),
 •   numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanego gruntu oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1.Zbywana działka jest płaska, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, porośnięta jest  częściowo krzewami i pojedynczymi drzewami owocowymi oraz niewielkimi drzewkami iglastymi. W bezpośrednim sąsiedztwie nin. nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne III kondygnacyjne wzniesione na początku XX wieku, parterowe zabudowania gospodarcze oraz teren niezabudowany. Wstępnie stwierdzono, że istniejące otoczenie w przeważającej części jest funkcją mieszkaniową i w przypadku lokalizacji zabudowy, funkcja mieszkaniowa będzie funkcją dominującą  w ustaleniach lokalizacyjnych. Ze względu na małą szerokość działki wynoszącą ok. 16 m oraz małą jej powierzchnię – istnieje możliwość zabudowy w granicy. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

2.W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3.Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 •  Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie      drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 •  Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów  oraz rozwiązać sposób odprowadzania  i odbioru ścieków.

4.Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów  notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Ogłoszenia”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 800 do 1500, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu, tel. (032) 31-71-236. 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa