ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanego gruntu - ul. Rzemieślnicza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanego gruntu Gminy Mysłowice położonego w Mysłowicach przy ulicy Rzemieślniczej, obejmującego działkę nr 1535/24 o pow. 462 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 9857 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele produkcyjno – usługowe. Przedmiotowa działka, zgodnie z planem miejscowym zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 14 listopada 2003 r. Nr XVII/198/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic posiada przeznaczenie oznaczone symbolem PU tereny produkcyjno – usługowe.
 
Przetargi ogłoszone na sprzedaż w/wym. nieruchomości tj. pierwszy na dzień 17 lipca 2008 r. drugi na dzień 8 października 2008 r. oraz trzeci na dzień 16 grudnia 2008 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 45.000,- zł
(słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2009 r. o godz. 1130 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 1 kwietnia 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 9.000,- zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy) na konto: Urząd Miasta Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu moŜe odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz opłat sądowych z tym związanych.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1.  Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2.  Dokument tożsamości.
 3.  Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
 5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 6.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 •  nieruchomość jest niezabudowana, utwardzona, płaska o regularnym kształcie; przy południowozachodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna, która nie utrudnia jej zagospodarowania;
 •  nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów, zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni;
 • Gmina Mysłowice nie ponosi odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Nieruchomości” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości moŜna zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa