ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Gen. J. Ziętka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy  Mysłowice położonej przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach – Brzęczkowicach, obejmującej działkę nr 3714/404 o  pow.  18599  m2,  zapisanej  w  księdze  wieczystej  Nr  21235  Sądu  Rejonowego  w  Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele działalności gospodarczej. Przedmiotowa działka, zgodnie z  planem  miejscowym  „Obszar  17”  zatwierdzonym  przez Radę Miasta  Mysłowice  uchwałą Nr  XVII/198/2003  z  dnia  14  listopada  2003  r.,  posiada  przeznaczenie  oznaczone  symbolem  PU – tereny  produkcyjno  –  usługowe.  Przetargi  na  sprzedaż tej  nieruchomości:  pierwszy  ogłoszony  na dzień 8  czerwca  2010  r.,  drugi   ogłoszony  na  dzień 28  września  2010  r.  zakończyły  się wynikami negatywnymi.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 1.859.900,- zł
(słownie złotych: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięćtysięcy dziewięćset)


Wysokość postąpienia w  przetargu  nie  może  być mniejsza  niż  1%  ceny wywoławczej  gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy  notarialnej,  gdzie  za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się datę uznania  rachunku  bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 16 marca 2011 r. wpłacą wadium w wysokości  371.980,-  zł  (słownie  złotych:  trzysta  siedemdziesiąt  jeden  tysięcy dziewięćset  osiemdziesiąt)  na  konto:  Urząd  Miasta  Mysłowice  Nr  25124042271111000048464055 PEKAO  S.A.  Mysłowice  ul.  Mikołowska  6,  z  podaniem  numeru  działki.  Za  potwierdzenie  wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium  wpłacone przez  uczestnika  przetargu,  który  wygra  przetarg  zalicza  się na  poczet  ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po  zamknięciu  przetargu  na  konto  przez  nich  wskazane.  Osoba  ustalona  jako  nabywca  gruntu zostanie  zawiadomiona  o  miejscu  i  terminie  zawarcia notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od  dnia  doręczenia  zawiadomienia.  Jeżeli  nabywca  gruntu  nie  stawi  się bez  usprawiedliwienia  w miejscu  i  terminie  podanych  w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą nabywać nieruchomości  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


1. Nieruchomość położona jest na południowy wschód od centrum miasta Mysłowice, porośnięta jest w  większej  części  wysoką trawą,  a  w  części  południowej  krzewami  i  drzewami.  Od  strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ulica Gen. Jerzego Ziętka,  w  bliskim  sąsiedztwie  przebiega  autostrada  A4.  Obsługa  komunikacyjna  działki  winna odbywać się z  ulicy  Gen.  Jerzego  Ziętka.  Istnieje  możliwość obsługi  komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości z węzła drogowego Brzezinka z drogi krajowej S1, a także z węzła drogowego Mysłowice  z autostrady  A4 poprzez ulicę Obrzeżną Zachodnią i wewnętrzne układy komunikacyjne miasta.


2. Na  działce  można  realizować zamierzenia  inwestycyjne  zgodne  z  ustaleniami  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, uchwałą Nr XXIX/645/08 Rady Miasta  Mysłowice  z  dnia  25  września  2008  r.  zatwierdzono  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  Miasta  Mysłowice  dla  obszaru  obejmującego  teren  projektowanej  ulicy Nowooświęcimskiej, który znajduje się w sąsiedztwie przedmiotowej działki.

3. Przez nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć magistrali wodociągowej ø 1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron, w związku z czym przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia. W wypadku kolizji lub nienormatywnego  zbliżenia do sieci uzbrojenia  terenu,  nabywca  na  własny  koszt  opracuje projekty  niezbędnej  ich  przebudowy lub zabezpieczenia w  uzgodnieniu  z  właścicielami  sieci  i wykona  je  we  własnym  zakresie.  W  razie  konieczności  umożliwi  dostęp  i  dojazd  do  sieci znajdujących sięna nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

4. W  przypadku  wystąpienia  w  obrębie  działki  sieci  nieujawnionych  na  istniejących  mapach i dokumentach, a kolidujących  z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie  ponosiła  z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


5. Nabywca  zobowiązany  będzie  na  własny  koszt  i  w  własnym  zakresie  uzyskać zapewnienie dostawy  mediów  i  zrealizować uzbrojenie  techniczne  dla  zamierzonej  inwestycji,  a  w  razie konieczności dokonać wycinki zieleni i drzew (opłaty z tym związane ponosi nabywca).

 

Treść niniejszego  ogłoszenia  wraz  z  zapisami  planu  miejscowego  „Obszar  17”,  dostępna  jest  na stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy  ogłoszeń Urzędu  Miasta  Mysłowice. Z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać się w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami pokój  nr  302  w  godzinach  pracy  urzędu,  a  także  uzyskać informacje dotyczące organizowanego przetargu, tel. 32 31 71 236.


System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa