ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśmiana/Zapolskiej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach przy ulicy Bolesława Leśmiana i Gabrieli Zapolskiej obejmującej działkę oznaczoną nr 7696/52 o pow. 138 m2, zapisaną w księdze wieczystej Nr 3263 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych, ze względu na brak możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości. Przedmiotowy grunt nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczony jest dla strefy oznaczonej symbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. W księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości w dziale III zapisane są obciążenia dotyczące prawa przechodu i przepędu bydła, opisane w księgach wieczystych Nr 3815 i Nr 5166.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,- zł
(słownie złotych: osiemnaście tysięcy)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o 22% podatek VAT, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Przetarg na w/wym. działkę jest ograniczony dla osób legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości do niej przyległych, którzy do dnia 12 kwietnia 2010 r. wpłacą wadium w wysokości 3.600,- zł (słownie złotych: trzy tysiące sześćset) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6 (za potwierdzenie wpłatyprzyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu) oraz w w/wym. terminie do godz. 15:00 w pok. nr 302 Urzędu Miasta Mysłowice, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony - Leśmiana i Zapolskiej”, złożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu, tj.

 • Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.
 • Aktualny (ważny 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do działki nr 7696/52.
 • Mapę ewidencyjną, uzyskaną i potwierdzoną w powiatowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, z oznaczeniem posiadanej nieruchomości zgodnym z zapisem w księdze wieczystej.
 • Kserokopię dowodu wniesienia wadium.
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej,

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Komisja Przetargowa w dniu 13 kwietnia 2010 r. sprawdzi, czy zostały spełnione warunki uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym i następnego dnia tj. 14 kwietnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice (II piętro) wywiesi listę osób zakwalifikowanych.


Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2010 r.

o godz. 10:00 w sali nr 204 Urzędu Miasta

Mysłowice przy ul. Powstańców 1


Przed otwarciem przetargu osoba zakwalifikowana winna przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokumenty tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest bez oprocentowania, w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest zobowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz opłat sądowych z tym związanych.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość jest niezabudowana o kształcie trapezu, częściowo porośnięta nie urządzonym drzewostanem i trawą. Posiada dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej, tj. sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Nieruchomość od strony ulicy Leśmiana i ulicy Zapolskiej ogrodzona jest płotem z siatki handlowej w metalowych przęsłach, zamocowanych na słupkach metalowych. Powierzchnia nieruchomości nie pozwala na usytuowanie na niej obiektu kubaturowego, ani jej zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości.
Zagospodarowanie nieruchomości winno być zgodne z zapisami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice. Działka może posłużyć na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 8:00 do 15:00, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa